Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

Plan współpracy z rodzicami na rok szk. 2014/2015

Cele:

 

 

ZADANIA ZADANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN REALIZACJI
Organizacja spotkań                         z rodzicami

1. Zebranie dla rodziców nowoprzyjętych dzieci.

 

2. Dni adaptacyjne dla rodziców i dzieci nowoprzyjętych.

 

3. Zebrania grupowe – omówienie specyfiki procesu wychowawczo- dydaktycznego, ramowego rozkładu dnia, organizacji pracy w grupach, realizacji programów.

 

4. Zebrania ogólne i grupowe podsumowujące pracę opiekuńczo-wychowawczo – dydaktyczną z dziećmi za I półrocze.

 

5. Spotkania z rodzicami wynikające z inicjatywy nauczycieli, rodziców.

 

6. Przedstawienie rodzicom diagnozy gotowości szkolnej dzieci rozpoczynających po wakacjach naukę w szkole.

 

7. Zebrania podsumowujące pracę opiekuńczo-wychowawczo – dydaktyczną za II półrocze

dyrektor i wychowawczynie 2 i 3 – latków

wychowawczynie 2 i 3 – latków

 

wszystkie wychowawczynie

dyrektor

 

wychowawczynie

 

 

wychowawczynie

 

 

wychowawczynie 5 i 6 latków

 

 

wychowawczynie

czerwiec 2016

 

sierpień 2016

 

wrzesień 2016

 

 

 

styczeń/ luty 2017

 

 

 

według potrzeb

 

 

do 30 kwietnia 2017

 

 

czerwiec 2017

Organizacja imprez  i uroczystości z udziałem i dla rodziców

1. Pasowanie na przedszkolaka.

 

2. Wigilie grupowe.

 

3. Dni otwarte.

 

4. Dzień Mamy i Taty.

 

5. Festyn Rodzinny.

 

6. Prezentacje osiągnięć i zainteresowań dzieci w dogodny sposób wybrany przez wychowawcę.

 

7. Zakończenie roku.

wychowawczynie 3 latków (ew. dwulatków)

wychowawczynie

 

dyrektor i wychowawczynie

 

dyrektor i wychowawczynie

 

wychowawczynie

 

wychowawczynie

 

 

dyrektor i wychowawczynie „0”

październik 2016

 

grudzień 2016

 

marzec 2017

 

maj/ czerwiec 2017

 

czerwiec 2017

 

cały rok

 

 

czerwiec 2017

Wymiana doświadczeń między rodzicami a nauczycielami

1. Prezentacja ciekawych artykułów, książek (tablica przy dolnej stołówce).

 

2. Prezentacja artykułów, stron internetowych z ciekawymi i przydatnymi informacji w zakładce „Dla Rodziców” na naszej stronie internetowej.

 

3. Prezentacja ciekawych wydarzeń  oraz osiągnięć placówki w biuletynie wydawanym 2 razy w roku.

 

 

3. Konsultacje indywidualne w celu przedstawienia wyników diagnozy logopedycznej

 

4. Spotkania ze specjalistami: terapeutą, pedagogiem, psychologiem w celu wzbogacenia wiedzy na temat rozwoju i zdrowia oraz potrzeb dziecka.

 

5. Organizowanie konsultacji indywidualnych – na tematy związane z wychowaniem, propozycje usprawnień, omówienie obserwacji.

 

6. Przedstawienie realizacji zamierzeń edukacyjnych w danej grupie (tematyka, propozycje zabaw, wierszy i piosenek) na tablicach grupowych przy salach oraz w zakładce „Uczę się w przedszkolu” na naszej stronie internetowej.

Barbara Puciłowska, Monika Sztulc, Agnieszka Kasiuk

 

wychowawczynie, psycholog, logopeda, dyrektor

 

 

zespół redakcyjny, wychowawczynie, specjaliści, dyrektor

 

logopeda

 

 

 

wychowawczynie i specjaliści

 

 

 

wychowawczynie

 

 

wychowawczynie

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

po I i II półroczu

 

 

 

według potrzeb

 

 

 

według potrzeb

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

Współpraca z rodzicami w celu podnoszenia efektów pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej

1.Włączanie rodziców do terapeutycznej pomocy dzieciom.

2.Włączanie rodziców do rozwijania dziecięcych zainteresowań książką (codzienne czytanie swemu dziecku przed snem oraz dyżury czytelnicze rodziców w grupach przedszkolnych

 

3.Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.

 

3. Ekspozycje prac plastycznych oraz innych wytworów twórczości dziecięcej.

 

4. Informowanie o postępach rozwojowych.

 

 

5. Umieszczanie ważnych wydarzeń w grupie na stronie internetowej oraz na profilu przedszkola na Facebook’u.

 

 

 

6. Pozyskiwanie -poprzez ankiety- informacji zwrotnych od rodziców, dotyczących działalności  dydaktyczno- wychowawczej realizowanej w naszym przedszkolu.

wychowawczynie i specjaliści

 

 

 

wychowawczynie

 

 

wychowawczynie

 

wychowawczynie

 

wychowawczynie

p. Monika Sztulc, p. Maja Podobińska (materiały przygotowują wychowawczynie)

 

psycholog, wychowawcy grup

według potrzeb

 

 

cały rok

 

 

 

 

na bieżąco

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

Współudział rodziców                                               w pracach na rzecz przedszkola

 

1. Pomoc w przygotowywaniu rekwizytów do inscenizacji i uroczystości.

 

2. Udział rodziców w organizacji wycieczek grupowych w celu poznania przez dzieci środowiska lokalnego.

 

3. Spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów spośród rodziców.

 

4. Udział rodziców w organizacji wycieczek grupowych w celu poznania przez dzieci środowiska lokalnego.

 

5. Włączenie rodziców w zbiórki, akcje charytatywne oraz inne działania wynikające z organizacji pracy przedszkola.

wychowawczynie

 

 

wychowawczynie

 

 

 

wychowawczynie

 

 

wychowawczynie

 

wychowawczynie

według potrzeb

 

 

według potrzeb

 

 

 

według potrzeb

 

 

według potrzeb

 

według potrzeb

Włączanie rodziców w realizację zadań statutowych przedszkola

1. Pomoc w organizowaniu  uroczystości przedszkolnych.

 

2. „Z rodzicami zabawa – wspaniała sprawa”. Zabawy z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, konkurencje sportowe, inne wspólne działania.

 

3. Zajęcia otwarte o dowolnej tematyce, stanowiące okazję do obserwowania przez rodziców zarówno osiągnięć jak i trudności swojego dziecka

 

wychowawczynie

 

wychowawczynie

 

 

 

 

wychowawczynie

wg planów miesięcznych i kalendarza

co najmniej raz w roku

 

 

 

 

co najmniej raz w roku

 

 

Wydarzenia