Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

Podawanie leków w przedszkolu

Nauczyciele nie są upoważnieni do podawania leków i maści podczas pobytu dziecka w przedszkolu. Jeśli zajdzie taka konieczność Rodzic powinien sam przybyć do placówki i podać dziecku lek. Wyjątek stanowią choroby przewlekłe np.: refluks pokarmowy. Wówczas Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia wychowawcy grupy:

• pisemnego oświadczenia zawierającego: imię i nazwisko dziecka, nazwę leku, dawkę podania, godzinę podania, adnotację mówiącą o tym, że skutki wynikające z przyjęcia leku ponosi Rodzic, czytelny podpis Rodzica,

• leku zamkniętego fabrycznie, nigdy nie otwieranego.

Wydarzenia