Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego

Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69)
 3. Statut Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Białymstoku

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Drzwi wejściowe do placówki są kodowane. Zmiany kodu dostępu dokonuje dyrektor w miarę potrzeb.
 2. Po miesięcznej przerwie funkcjonowania, placówka poddawana jest przeglądowi technicznemu przez komisję w składzie: inspektor BHP, członek zespołu ds. bezpieczeństwa, dyrektor lub wicedyrektor.
 3. W miejscu widocznym umieszczone są numery telefonów policji, straży pożarnej i pogotowia.
 4. Telefon znajduje się w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich pracowników.
 5. Zabrania się wchodzenia dzieciom i osobom nie pożądanym do następujących pomieszczeń: kuchnia, piwnica, pomieszczenie gospodarcze.
 6. Przeprowadzane są akcje ewakuacyjne w ramach realizacji programu „Bezpieczny Przedszkolak”.
 7. Sprawdzany jest stan techniczny zabawek.
 8. Dzieciom nie można samodzielnie przemieszczać się po terenie przedszkola, zawsze powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej np. nauczyciela, woźnej, asystenta nauczyciela, specjalisty, rodzica.
 9. Nauczyciele przeprowadzają z dziećmi pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zabawy.
 10. Dzieci wdrażane są do posługiwania się głosem umiarkowanym podczas zabawy.

 

II. Korzystanie z placu zabaw

 

 1. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na placu tylko pod opieką osoby dorosłej głównie nauczyciela prowadzącego grupę oraz asystenta nauczyciela.
 2. Osobom postronnym nie wolno przebywać na terenie ogrodu bez zezwolenia dyrektora przedszkola.
 3. Urządzenia do zabaw w ogrodzie przedszkolnym dostosowane są do wzrostu i wagi dziecka przedszkolnego od 2 do 7 lat.
 4. Korzystanie z urządzeń przez dzieci starsze i młodzież może spowodować uszkodzenia zagrażające życiu i zdrowiu użytkownika.
 5. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, zieleni itp. odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej opiekun.
 6. Osoby przebywające w ogrodzie przedszkolnym powinny dbać o wszystkie urządzenia i wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem.
 7. Dzieci wraz z nauczycielem po zakończeniu zabawy zobowiązane są do posprzątania po sobie ogrodu.
 8. W ogrodzie obowiązuje zakaz :
  1. *palenia papierosów;
  2. *wprowadzania psów i innych zwierząt mogących zanieczyścić ogród przedszkolny.
 9. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego, rodzice lub opiekunowi zobowiązani są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.

 

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych wychowanków. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku.

 

III. Telefony alarmowe

 1. Straż miejska 986
 2. Straż Pożarna 998
 3. Policja 997
 4. Pogotowie ratunkowe 999
 5. Ogólna pomoc (z telefonu komórkowego) 112

Wydarzenia