Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

Regulamin przyprowadzania i odbioru dzieci

Regulamin przyprowadzania i odbioru dzieci

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z  późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69)
 3. Statut Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Białymstoku

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedszkole czynne jest w godz. od 6.30 do 18.00 pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
 2. Do przedszkola uczęszczają tylko dzieci zdrowe. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie powinny przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 3. Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci – zwłaszcza pokarmowych.
 4. Nauczyciele nie są upoważnieni do podawania dzieciom żadnych leków i maści. Wyjątek stanowią choroby przewlekłe np.: refluks pokarmowy. W takim przypadku rodzice/opiekunowie powinni dostarczyć wychowawcom oświadczenie zawierające: imię i nazwisko dziecka, nazwę leku, dawkę podawania, godzinę podawania oraz podpis rodziców lub opiekunów.
 5. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny oraz dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający dziecku codzienny pobyt na powietrzu.

 

II. Przyprowadzanie dzieci

 1. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola np. przed wejściem do budynku, w szatni i przed salą zajęć, itp. bez wiedzy nauczyciela.
 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 3. Do przedszkola dzieci przyprowadzają rodzice lub ich prawni opiekunowie.
 4. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola do godziny 9.30 w celu sprawnego funkcjonowania placówki (przygotowanie odpowiedniej ilości posiłków) oraz umożliwienia dzieciom uczestniczenia w zajęciach i zabawach.
 5. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola są zobowiązane do:
  1. *Rozebrania dziecka w szatni;
  2. *Osobistego przekazania dziecka nauczycielowi grupy, do której uczęszcza lub nauczycielowi dyżurującemu.
  3. *Przekazania informacji mających wpływ na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu.

 

III. Odbieranie dzieci

 1. Dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub pisemnie upoważnioną osobę.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o osobach na stałe upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola (druki przygotowują nauczyciele).
 3. W szczególnych sytuacjach rodzice mogą jednorazowo upoważnić inną osobę do odbioru dziecka z przedszkola o czym powinni powiadomić wychowawcę lub sekretariat placówki.
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty, który na żądanie nauczyciela winna okazać.
 5. Osobą upoważnioną do odebrania dziecka jest wyłącznie osoba pełnoletnia.
 6. Wszelkie osoby odbierające dziecko są zobowiązane do osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela dyżurującego.
 7. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
 8. Życzenie rodziców dotyczące zakazu odbierania dziecka przez jednego z nich musi opierać się na orzeczeniu sądowym.
 9. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoby odbierające zobowiązane są do osobistegopoinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.
 10. Z chwilą odebrania dziecka z grupy, rodzice przejmują całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania aktualnego telefonu kontaktowego.
 12. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi).
 13. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.
 14. W przypadku pobytu wychowanka dłuższym niż godziny pracy przedszkola, rodzice ponoszą dodatkowe koszty związane z zapewnieniem dziecku opieki.
 15. W razie nie odebrania dziecka do godziny 18.00, za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia będzie naliczona kara w wysokości stawki godzinowej nauczyciela mianowanego. Opłatę taką wnoszą Rodzice na rzecz Przedszkola. Nauczyciel opiekujący się dzieckiem otrzymuje odpowiednio wynagrodzenie za swoją dodatkową pracę.
 16. Po upływie 2 godzin od zakończenia pracy przedszkola i nieodebrania dziecka, powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).

Wydarzenia