Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

Zwiedzamy warszawę

 Scenariusz zajęć w grupie  6 – latków

„Zwiedzamy Warszawę” – zabawa dydaktyczna

 

Cele

 • kształcenie poczucia przynależności narodowej,
 • wzbogacenie wiedzy na temat stolicy Polski,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej,
 • kształtowanie pojęcia długości,
 • zapoznanie z różnymi narzędziami do pomiaru długości,
 • doskonalenie umiejętności głoskowania wyrazów,
 • kształcenie umiejętności słuchania tekstu ze zrozumieniem.

 

Metody

 • czynne: zadań stawianych dziecku, samodzielnych doświadczeń,
 • słowne: opowiadanie,
 • globalnego czytania.

 

Formy

 • indywidualna,
 • zbiorowa.

Środki dydaktyczne

nazwy miast (Białystok, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź), mapa Polski, obręcz i woreczki, namalowana rzeka, centymetr, pasek papieru, krzyżówka na dużym kartonie, sylwety pocięte Syrenki Warszawskiej, klej, ilustracje: Wisły, Zamku Królewskiego, pomnika Syrenki, Pałacu Kultury i Nauki, legenda o „Syrence.”

 

Przebieg zajęć

1. „Jakie to miasta?” – zabawa przygotowująca do czytania – nauczyciel pokazuje dzieciom różne nazwy miast, dzieci odczytują nazwy i umieszczają w odpowiednim miejscu na mapie Polski. Wskazują i nazywają stolicę Polski. Nauczyciel wyjaśnia, że zabierze dziś dzieci na wycieczkę po Warszawie.

2. „Pociągiem” – zabawa logopedyczna – dzieci ustawiają się w rzędzie, nauczyciel wybiera maszynistę, pociąg rusza, a dzieci wymawiają na zmianę głoski: ss – szsz. Nauczyciel przypomina dzieciomo prawidłowym ułożeniu artykulatorów przy głosce s i sz.

3. „Zwiedzamy Warszawę” – dzieci przemieszają się pociągiem (jak w zadaniu 2) do różnych zabytków Warszawy i wykonują poszczególne ćwiczenia:

a) „Turniej rycerski na Zamku Królewskim” (zdjęcie Zamku Królewskiego znajduje się w widocznym miejscu) – zabawa ruchowa – dzieci ustawione przed obręczą próbują trafić woreczkiem do celu.

b) „Nad brzegiem Wisły” (zdjęcie nurtu Wisły znajduje się w widocznym miejscu) – zabawa matematyczna – zadaniem dzieci jest zmierzenie długości Wisły różnymi narzędziami służącymi do pomiaru (centymetr, pasek papieru, „stopa za stopą”).

c) „Rozwiązujemy krzyżówkę w Pałacu Kultury i Nauki” (zdjęcie Pałacu Kultury i Nauki znajduje się w widocznym miejscu) – próby wspólnego rozwiązywania haseł w krzyżówce.

1. Rzeka, która przepływa przez Warszawę.

2.Jeździ po nich pociąg.

3. Smok ……

4. Np.: „Lech, Czech i Rus”, „Złota kaczka”

5. Miasto w którym mieszkamy.

6. Wypchana siarką zbiła Smoka Wawelskiego.

7. Mieszka w nim król i królowa.

d) „Legenda o Warszawskiej Syrence” (zdjęcie pomnika Syrenki znajduje się w widocznym miejscu)– słuchanie legendy – dzieci słuchają tekstu legendy czytanego fragmentami, odpowiadają na pytania dotyczące treści.  Po wysłuchaniu legendy dzieci przy stolikach składają w całość obrazek pocięty na części.

 

Podsumowanie

a) nauczyciel omawia pracę wykonaną przez dzieci,

b) podsumowuje zajęcia zadając poniższe pytania:

 • jak się czujecie po zajęciach?
 • co najbardziej zapamiętaliście?
 • autor mgr Monika Sztulc

Wydarzenia