Biblioteka

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest też ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej uczniów oraz częścią szkoły, która bierze udział w realizacji podstawowych funkcji placówki w stosunku do uczniów: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej.

Biblioteka, poprzez swoje zbiory i warsztat informacyjny stwarza możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy, zarówno w aspekcie potrzeb ucznia jak i nauczyciela.

Realizując cele wynikające z założeń programowych szkoły, biblioteka szkolna odgrywa znaczną rolę. Jest miejscem, gdzie nie tylko udostępnia się zbiory biblioteczne, ale gdzie można oddziaływać na użytkowników kształtując ich świadomość.

Wychowanie jest procesem mającym na celu wywołanie określonych zmian w osobowości wychowanków, kształtowanie ich postaw, przekonań, poglądu na świat, stosunku do ludzi, systemu wartości i celu życia.

Biorąc pod uwagę założenia programowe oraz potrzeby uczniów, biblioteka:

gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz zasoby księgozbioru;
posiada warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów;
poprzez akcje promujące czytelnictwo, wyrabia i pogłębia w uczniach nawyk czytania;
daje możliwość wykorzystywania TiK, w tym iPadów, w celu pogłębiania zasobu wiedzy;
organizuje zajęcia twórcze rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.