Koncepcja pracy

Koncepcja pracy

Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 8
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
na lata 2013 – 2018 

 

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Jan Paweł II

  

Wprowadzenie

Niniejsza koncepcja pracy szkoły jest zbiorem priorytetów i zadań wynikających z misji i wizji Szkoły. Ma charakter kroczący i wieloletni, zapewnia płynność w planowaniu oraz umożliwia ukierunkowanie pracy zarówno na efekt, jak i na proces. Koncepcja zostanie wprowadzona w życie  z dniem 1 września 2013 roku.

Koncepcja ta stanowić będzie punkt odniesienia w procesie podejmowania decyzji, pozwoli skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze, ułatwi kreowanie wizerunku Szkoły w otoczeniu i racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi, pomoże w planowaniu spójnych działań wszystkich członków społeczności szkolnej. Pracę nad dokumentem poprzedzono szczegółową analizą różnych obszarów funkcjonowania szkoły (analiza SWOT). Skonkretyzowanie wartości uznawanych przez społeczność szkolną pomogło sformułować misję i wizję Szkoły.

Analiza SWOT

Mocne strony

Zakorzenienie w tradycji szkołyü duża liczba laureatów konkursów przedmiotowychWysokie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
Wykwalifikowana kadra – wielu ambitnych, innowacyjnych, twórczych, otwartych  nauczycieli
Dobra współpraca grup (zwłaszcza zadaniowych)
zaradność organu prowadzącego i dyrektora (umiejętność współpracy z instytucjami)
Pozyskiwanie środków przez organ prowadzący i dyrektora szkoły
Otwartość dyrekcji na inicjatywy nauczycieli
Dobra współpraca pracowników administracji i obsługi z nauczycielami
Bardzo dobra współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami w różnych sferach pracy szkoły
Organizacja różnorodnych konkursów, uroczystości, imprez o różnym zasięgu
Położenie placówki na terenie nowego osiedla – gwarancja stabilności zatrudnienia
Ddobra baza lokalowa i dydaktyczna
Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych
Duża liczba osiągnięć w klasach 0 – III
Udział wolontariatu w akcjach charytatywnych
wielu współpracujących rodziców

 Słabe strony

Niektórzy nauczyciele nie angażują się w pełni w życie szkołyü niewielu nauczycieli wykorzystuje dostępne pomoce dydaktyczne
Niewielka współpraca nauczycieli między zespołami
Mała wiedza o rodzicach, ich potrzebach
Przepełniona świetlica
Trudność w dopasowaniu godzin z zajęć pozalekcyjnych dla różnych klas
Niektórzy rodzice nieświadomi potrzeby włączania się w pomoc pedagogiczno-psychologiczną organizowaną na terenie szkoły
Nieadekwatne oczekiwania rodziców w stosunku do możliwości dzieci

 

Szanse

Podniesienie jakości pracy w szkole w wyniku dobrej współpracy pomiędzy nauczycielamiwymiana doświadczeń między szkołami, nauczycielami, uczniami na forum ogólnopolskim i międzynarodowymzbudowanie grupy twórczych, aktywnych, innowacyjnych, refleksyjnych, świadomych siebie nauczycieli
Powstawanie nowych kierunków pracy szkoły (programy, projekty, innowacje)
Stworzenie szkoły na miarę XXI wieku
Poprawa funkcjonowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzin
Zaangażowanie do współpracy większej grupy rodziców
Rozwój pasji i zainteresowań uczniów
Systematyczna promocja szkoły w środowisku
Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu
Ukształtowanie ucznia jako tolerancyjnego człowieka

 Zagrożenia

Niepotrzebne ukierunkowywanie energii i potencjału nauczycieli na sprawy, na które nie mają wpływu wycofywanie się, bierność niektórych nauczycieli spowodowana naciskiem grupy „nieaktywnej”, chęcią dostosowania się do „nieaktywnej” grupy
Zakupione drogie, nowoczesne środki dydaktyczne TIK nie będą wykorzystywane przez nauczycieli
Niewystarczające bezpieczeństwo uczniów II etapu edukacyjnego nie zapisanych do świetlicy
Coraz niższe zainteresowanie dzieci zajęciami pozalekcyjnymi
Spadek zainteresowania szkołą w środowisku

Cel główny

Dążenie do jednego, wspólnego celu – sukcesu naszego ucznia, jego harmonijnego rozwoju w drodze systematycznego zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności co daje zadowolenie jemu, jego rodzicom i nauczycielom.

Misja szkoły

Dla kogo jesteśmy?

 1.  uczniów
 2.  rodziców
 3.  siebie i innych nauczycieli
 4.  środowiska lokalnego: dzielnicy, miasta, regionu

Po co jesteśmy?

 1.  dla rozwoju naszych uczniów
 2.  dla własnego rozwoju;

Aby:

 1.  przygotowywać do kolejnych etapów edukacji
 2.  uczyć świadomego uczenia się
 3.  wspomagać rodziców w wyposażaniu naszych uczniów w wartości
 4.  wspomagać rodziców w opiece nad dziećmi
 5.  wspierać rodziców w procesie wychowania.

Czego potrzebujemy?

 1.  poprawy wyników sprawdzianów zewnętrznych
 2.  wiedzy o procesie uczenia się
 3.  świadomych nauczycieli i rodziców
 4.  większej wiedzy o sobie, naszych uczniach i rodzicach
 5.  umiejętności właściwej samooceny
 6.  dobrej atmosfery pracy
 7.  zaangażowania „wszystkich we wszystko”
 8.  skutecznej komunikacji
 9.  stale rozwijających się zasobów, bazy szkoły

Wizja szkoły 

Uczeń:

 1.  dobrze przygotowany do kolejnego etapu edukacji,
 2.  angażuje się w życie klasy, Szkoły, środowiska,
 3.  czuje się doceniony, dowartościowany,
 4.  jest kreatywny,
 5.  zna siebie,
 6.  potrafi kierować procesem uczenia się, bo wie, że warto się uczyć,
 7.  prawidłowo funkcjonuje w grupie,
 8.  jest dobrym człowiekiem,
 9.  radzi sobie z sukcesem i porażką,
 10.  potrafi rozwiązywać swoje problemy;

Rodzic:

 1.  obdarza zaufaniem nauczycieli i Szkołę,
 2.  jest zadowolony z efektów pracy Szkoły,
 3.  jest otwarty na nauczycieli,
 4.  interesuje się postępami swego dziecka,
 5.  jest świadomy mocnych i słabych stron dziecka,
 6.  angażuje się we współpracę ze szkołą;

Nauczyciel:

 1.  realizuje się w swojej pracy,
 2.  jest zadowolony z miejsca, w którym pracuje,
 3.  jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,
 4.  oddaje się swojej pracy,
 5.  jest kreatywny
 6.  jest skłonny do refleksji – analizuje wyniki swojej pracy,
 7.  współpracuje z innymi,
 8.  włącza się w działania podejmowane w Szkole
 9.  podnosi swoje kompetencje
 10.  chce i wykorzystuje dostępne pomoce dydaktyczne;

Postawy i wartości:

 1.  szanujemy tradycje Szkoły, miasta, regionu i państwa,
 2.  akceptujemy siebie i innych,
 3.  szanujemy wielokulturowość i wieloreligijność,
 4.  pracujemy nad samorozwojem,
 5.  jesteśmy aktywni w środowisku, w którym żyjemy,
 6.  utożsamiamy się ze swoją Szkołą,
 7.  słuchamy siebie nawzajem,
 8.  podejmujemy pracę i współpracę,
 9.  wykazujemy się otwartością wobec innych,
 10.  nie poddajemy się w trudnych sytuacjach
 11.  jesteśmy uczciwi w stosunku do siebie i innych,
 12.  jesteśmy wrażliwi na ludzką krzywdę;

Priorytety szkoły

 1.  Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia
 2. poczucia tożsamości narodowej,
 3.  Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym ,
 4.  Edukacja europejska,
 5.  Wychowanie przez sport.

Model absolwenta 

 1.  jest aktywny – posiada zainteresowania i rozwija je na miarę  swoich możliwości
 2.  ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki
 3.  wykazuje się samodzielnością … jest świadomy  swoich praw i praw innych ludzi
 4.  zna swoją wartość, wierzy w siebie
 5.   jest ciekawy świata – stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł
 6.  lubi i chce się uczyć
 7.  wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna)
 8.   jest odpowiedzialny – umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje
 9.  umie rozwiązywać problemy
 10.  zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować
 11.  umie dokonać samooceny, – cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki
 12.  jest otwarty  – łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, potrafi współdziałać w grupie
 13.  prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych
 14.  jest optymistą – jest pogodny, pozytywnie patrzy na świat
 15.  umie odróżniać dobro od zła, jest prawy
 16.  cechuje go uczciwość i prawdomówność
 17.  zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje
 18.  zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować
 19.  jest tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś  naturalnym
 20.  jest wrażliwy na potrzeby innych
 21.  jest krytyczny – selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia 

Zadania

 1. I. MOJA SZKOŁA – TU I TERAZ
 1. Budowanie tożsamości społeczności szkolnej w duchu patriotyzmu
 2. organizacja w szkole uroczystości z okazji świąt i rocznic państwowych
 3. organizacja Ogólnopolskiego Konkurs Moje miasto… i mój region za 100 lat,
 4. Kształtowanie pozytywnego stosunku do wielokulturowości
 5. udział w imprezach szkolnych i miejskich np. Festiwalu Kultur, konkursie Mój kolega cudzoziemiec
 6. Promocja zdrowego stylu życia
 7. udział w akcjach organizowanych prze SANEPID
 8. udział w programach: Meko z Klasą, Owoce w szkole.
 9. udział z akcjach promujących bezpieczeństwo organizowanych przez Policję
 10. promowanie aktywnego trybu życia jako wzorcowego dla uczniów.
 11. uzyskanie Ogólnopolskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie
 1. II. AKTYWNY UCZEŃ  – DOBRY CZŁOWIEK
 1. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w działalności społecznej.
 2.  zaangażowanie większej grupy uczniów w życie szkoły,
 3.  motywowanie uczniów do podejmowania nowych inicjatyw i akcji na rzecz pomocy potrzebującym z naszego środowiska lokalnego.
 4. wyróżnianie i promowanie postawy empatii, tolerancji i wrażliwości na innych.
 5. kontynuacja działań wspierających Fundację na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci „Pomóż im”, Dom Opieki Społecznej, Dom Dziecka w Supraślu oraz Fundację „Kotkowo”, Towarzystwo Opieki na Zwierzętami i inne instytucje,
 6. Koordynacja działań pomocowych na terenie szkoły.
 7. diagnozowanie środowiska uczniów,
 8. organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej potrzebującym,
 9. współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w tym obszarze,  a zwłaszcza Policją, poradniami pedagogiczno-psychologicznymi, Stowarzyszeniem Droga, Miejskim Oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Oddziałem Białostockim Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów  i Animatorów KLANZA,
 10. doskonalenie zawodowe   nauczycieli   w kierunku skutecznej organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom naszej szkoły,
 11. wypracowanie z nauczycielami i rodzicami System Wspierania Talentów Uczniowskich,
 1. III. RODZIC JAKO ŚWIADOMY PARTNER SZKOŁY
 1. Stworzenie wspólnie z rodzicami i nauczycielami satysfakcjonującego obie strony modelu współpracy
 2. Włączenie rodziców w proces nauczania  i wychowania
 3. ukazanie im różnych perspektyw funkcjonowania ich dzieci w świecie szkoły, trudności,  jakie napotykają i radości, którymi mogą i chcą się dzielić.
 4. zachęcanie rodziców do włączenia w proces integracji społeczności szkolnej poprzez współorganizację festynów, dni otwartych i uroczystości szkolnych.
 1. IV.  SKUTECZNY NAUCZYCIEL I  EFEKTYWNY PRACOWNIK 
 1.  Upowszechnianie standardów współpracy nauczycieli w zespołach i pomiędzy zespołami.
 2.  zachęcanie do wymiany doświadczeń i rozpoznawania dobrych praktyk szkolnych,
 3. budowanie zespołu pracowników i nauczycieli poprzez wzmacnianie ich poczucie bezpieczeństwa w placówce, wspieranie i pomaganie w rozwijaniu mocnych stron oraz eliminowaniu słabych.
 4. Integracja społeczności szkolnej wokół potrzeb placówki
 5. inspirowanie do podejmowania twórczych działań  na rzecz wspomagania rozwoju uczniów i udzielania wsparcia ich rodzicom w opiece i wychowaniu dzieci.
 6. powstawanie innowacji pedagogicznych
 7. dzielenie się doświadczeniami i upowszechnianie dobrych praktyk .
 8. pozyskiwanie środków  finansowych na doskonalenie nauczycieli i pracowników odpowiadające zgłaszanym przez nich potrzebom.
 9. inspirowanie do rozwoju kompetencji zawodowych w formie informowania o nowościach literatury specjalistycznej, nowych rozwiązaniach prawnych, wyszukiwania odpowiednich  i ciekawych szkoleń.
 1. V.   MOJA SZKOŁA W PRZYSZŁOŚCI
 1. Tworzenie Szkoły XXI wieku
 2. wyposażanie szkoły w urządzenia i narzędzia umożliwiające nowoczesną edukację i zarządzanie szkołą,
 3. systematyczne pozyskiwanie środków finansowych, wnioskowanie i udziałw programach pomocowych Unii Europejskiej np. Radosna Szkoła” ,
 4. włączenie e-dziennika i poczty elektronicznej celem zmiany kanałów komunikacji członków społeczności szkolnej
 5. ciągłe modyfikowanie i dostosowywanie do potrzeb użytkowników szkolnej strony internetowej na rzecz jej funkcjonalności ,
 6. wypracowywanie dobrych praktyk i doświadczeń w obszarze wykorzystywania TIK z jednoczesnym zachowaniem równowagi i harmonii  procesu postępu technologicznego  ze sprawdzonymi metodami nauczania,
 7. podejmowanie współpracy z innymi szkołami w celu wymiany dobrych praktyk .
 1. VI. DYREKTOR JAKO MENEDŻER
 1. Zapewnienie wysokiej jakości funkcjonowania placówki.
 2. efektywne, gospodarne i spójne zarządzanie materialnymi i niematerialnymi zasobami szkoły,
 3.  poszerzanie bazy szkoły, poprzez  pozyskanie środków na mobilną pracownię komputerową, sprzęt multimedialny,  wzbogacanie sal lekcyjnych o nowe środki dydaktyczne.
 4. uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej ,
 5. doposażanie bazy sportowej szkoły.
 6. dbałość o wystrój wnętrza budynku i otoczenie zewnętrzne szkoły,
 7. umożliwienie uczniom poznawania świata poprzez obserwację i doświadczanie przyrody dzięki założeniu Mini-Ogródka Botanicznego,
 8. kontynuacja badań poszczególnych obszarów funkcjonowania szkoły,
 9. opracowanie programu podniesienia efektywności nauczania w celu poprawy wyników egzaminów zewnętrznych,
 10. promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 1. VII. DYREKTOR JAKO LIDER
 1. Zarządzanie zespołem i utrzymywanie jego motywacji.
 2. Budowania dialogu pomiędzy wszystkimi podmiotami szkoły.

Koncepcja przyjęta przez Radę Nauczycieli na jej posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2013 r.