Statut

Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych.
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami).
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz.674 z późniejszymi zmianami) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych.Tekst jednolity wprowadzony w życie z dniem 1 września 2012 r.

Spis Treści

Rozdział I. Informacje ogólne
Rozdział II. Cele i zadania szkoły
Rozdział III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
Rozdział IV. Organy szkoły i ich kompetencje
Rozdział V. Uczniowie
Rozdział VI. Rodzicie
Rozdział VII. Nauczyciele i inni pracownicy
Rozdział VIII. Organizacja pracy szkoły
Rozdział IX. Finansowanie działalności szkoły
Rozdział X. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły
Rozdział XI. Przepisy końcowe

Rozdział I. Informacje ogólne

§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi: Akademia Sukcesu „Nasza Szkoła” Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku, ul. Ks. Abp. Edwarda Kisiela 8.
2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na tablicach i pieczęciach urzędowych może być używana nazwa skrócona w brzmieniu: „Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku”.
3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach, wydawanych przez Szkołę podaje się nazwę Szkoły: Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku.
4. Organem prowadzącym szkołę jest osoba fizyczna: mgr Ewa Suchocka zamieszkała w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8, pełniąca funkcję dyrektora Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła”.
5. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Białymstoku przy ul. Ks. Abp. Edwarda Kisiela 8

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o

1. Szkole – należy przez to rozumieć budynek podstawowej siedziby Szkoły wraz z terenem przynależnym szkole przy ul. Ks. Abp. Edwarda Kisiela 8 w Białymstoku oraz wszystkie inne miejsca, w których znajdują się uczniowie pod opieką nauczycieli podczas realizacji zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.
2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły obecnego w Szkole, lub osobę zastępującą go w czasie jego nieobecności.
3. Uczniach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież szkolną pobierającą naukę w Szkole, pozostające pod opieką dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli zatrudnionych w szkole.
4. Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole, dla których pracodawcą jest Organ Prowadzący szkołę.
5. Rodzicach – należy przez to rozumieć posiadających prawa rodzicielskie rodziców lub prawnych opiekunów uczniów Szkoły.

§ 3

1 . Szkoła jest niepubliczną szkołą podstawową.
2. Cykl kształcenia w Szkole trwa sześć lat i jest realizowany w oparciu o przepisy prawa dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.

§ 4

1. Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.
2. Zajęcia edukacyjne odbywają się w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania dla publicznej szkoły podstawowej.
3. W Szkole stosuje się zasady klasyfikacji i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów obowiązujące szkołę podstawową publiczną.
4. Procedury egzaminów, o których mowa w pkt. 3 ustala organ prowadzący szkołę w oparciu o przepisy prawa oświatowego.
5. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych
6. Szkoła zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

§ 5

1. Dobro dziecka jest najwyższą wartością chronioną przez szkołę.
2. Szkoła dopuszcza rekrutację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co wiąże się z wyposażeniem placówki w odpowiednie urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny oraz opiekę medyczną.

§ 6

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

Rozdział II. cele i Zadania szkoły

§ 7

1. Celem naczelnym Szkoły jest wszechstronny rozwój twórczej osobowości Ucznia – w sferze duchowej, intelektualnej i fizycznej dbając przy tym o takie wartości jak: prawda, dobro i piękno.
2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie i wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Deklaracji Praw Dziecka oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyczny Szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:

a) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
b) realizację programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania,
c) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
d) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
e) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
f) sprawowanie opieki nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;
g) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 8

1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

a) integrację wiedzy nauczanej i wychowania, co jest warunkiem prawidłowego, wszechstronnego rozwoju dziecka,
b) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
c) rozwijanie poczucia tożsamości narodowej dzieci,
d) wprowadzanie uczniów w polską kulturę i historię,
e) wychowanie patriotyczne,
d) personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,
e) wpajanie zasad kultury życia codziennego i tolerancji,
3) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, zajęć korekcyjnych,
4) prowadzenie lekcji religii lub etyki w szkole,
5) pracę pedagogów szkolnych wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
6) naukę języka obcego w klasach młodszych i dwóch języków obcych od klasy czwartej.

§ 9

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

a) dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim,
b) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
c) przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej ): na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 18 uczniów – w czasie wycieczki, na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej;
d) zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej;
e) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
f) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom klas I-III w grupach wychowawczych, 25-osobowych;
g) szkolenie pracowników w zakresie bhp;
h) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;
i) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową;
j) zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego posiłku w stołówce szkolnej.

§ 10

1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz opracowuje procedury udzielania pomocy.
2. Nauczyciele, wychowawcy Szkoły prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

a) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
b) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

3. W celu udzielenia pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych powołuje się zespoły złożone z nauczycieli i specjalistów.

Rozdział III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

§ 11

Ocenianie wewnątrzszkolne

1. W Szkole obowiązują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalane przez ministra właściwego dla spraw oświaty.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 12

1. W Szkole stosuje się ocenę opisową i szacunkową, wyrażoną stopniem.
2. Ocena opisowa to informacja dotycząca konkretnego zachowania, działania lub wytworu pracy ucznia. Ma ona charakter instrukcji do dalszej pracy. Powinna motywować i ukierunkować ucznia do realizacji postawionych celów.
3. Ocena opisowa jest formułowana do ucznia i do rodziców.
4. W klasach I-III Szkoły Podstawowej ocena opisowa jest jedynym rodzajem oceny.
5. Ocena roczna z religii jest wyrażona stopniem.
6. W klasach IV-VI stosuje się następującą skalę ocen:

– celujący
– bardzo dobry
– dobry
– dostateczny
– dopuszczający
– niedostateczny

§ 13

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego są zobowiązani do poinformowania uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej.

§ 14

Oceny zachowania

1. Ocena zachowania w klasach I-III jest oceną opisową.
2. W klasach IV-VI ustala się śródroczną i roczną ocenę według następującej skali:

– wzorowe
– bardzo dobre
– dobre
– poprawne
– nieodpowiednie
– naganne

3. Ocena zachowania uwzględnia:

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych a w szczególności obejmuje:

c) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
d) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
e) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
g) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
h) okazywanie szacunku innym osobom.

§ 15

Wychowawca klasy zobowiązany jest na początku każdego roku szkolnego poinformować uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania, a w szczególności: o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 16

1. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów dziecka).
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 17

W uzasadnionych przypadkach, na podstawie opinii lekarza. uczeń może być zwolniony decyzją dyrektora, na czas określony z zajęć:

– wychowania fizycznego
– zajęć na pływalni
– zajęć teakwon-do

§ 18

Szczegółowe warunki i zasady oceniania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą, egzaminu poprawkowego, czy sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej opisano w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku – załączniku nr 2, który stanowi integralną część niniejszego Statutu.

Rozdział IV. Organy szkoły i ich kompetencje

§ 19

1. Organami szkoły są:

a) prowadzący szkołę,
b) dyrektor szkoły,
c) wicedyrektor ( jeżeli został powołany),
c) rada pedagogiczna,
d) rada rodziców ( jeżeli została utworzona),
e) samorząd uczniowski (jeżeli został utworzony).

§ 20

Organ prowadzący szkołę

1. Prowadzący szkołę:

a) nadaje szkole statut,
b) powołuje i odwołuje dyrektora szkoły,
c) ustala wysokość czesnego za naukę i wysokość innych opłat,
d) zarządza majątkiem szkoły.
2. Prowadzący szkołę decyduje (po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły) w sprawach:
a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b) wynagradzania i premiowania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c) wewnętrznej organizacji szkoły i jej bieżącego funkcjonowania.
3. Do kompetencji prowadzącego szkołę należy:
a) zatwierdzanie uchwał rady pedagogicznej w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
b) rozstrzyganie ewentualnych sporów między radą pedagogiczną a dyrektorem szkoły,
c) rozpatrywanie odwołań uczniów bądź ich rodziców od sankcji nałożonych na ucznia za nieprzestrzeganie postanowień statutu.

§ 21

Dyrektor szkoły

1. Osoba prowadząca szkołę może powołuje dyrektora szkoły.
2. Dyrektor przestrzega art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne szkoły oraz kieruje całokształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz administracyjno-gospodarczej szkoły w szczególności:

a) przyjmuje uczniów oraz prowadzi ich sprawy w oparciu o przepisy Ministra Edukacji Narodowej, informuje dyrektorów szkół rejonowych o realizowaniu przez ich uczniów obowiązku szkolnego w tutejszej szkole,
b) organizuje i kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
c) dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów nauczania na dany rok szkolny,
d) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
e) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców jeżeli jest nauczycielem, lub powierza (uzyskując akceptację organu prowadzącego szkołę) pełnienie tego nadzoru wyznaczonemu przez siebie nauczycielowi,
f) realizuje zarządzenia prowadzącego szkołę oraz uchwały rady pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami,
g) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem z zastosowaniem art.41 ust.3 ustawy o systemie oświaty,
h) wnioskuje do prowadzącego szkołę w sprawie rozwoju bazy materialno-technicznej szkoły, (pomoce naukowe, wystrój szkoły, dyscyplina nauki, bhp), zapewnia warunki do prawidłowej pracy, organizuje spotkania z rodzicami, uczestniczy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,
i) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
j) organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły oraz ocenianie kadry,
k)wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
l) współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców jeżeli zostały powołane,
ł) stwarza warunki do działania w szkole organizacji wspierających jej działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną,
m) ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy szkoły,
n) odpowiada za realizację i przebieg sprawdzianu szóstoklasisty,
o) odpowiada za dokumentację szkoły,
p) dba o powierzone przez prowadzącego mienie szkoły, ściśle realizuje zadania wynikające z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
r) okresowo informuje prowadzącego szkołę o wynikach jej działania.

3. Dyrektor szkoły ma prawo do:

a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
b) wnioskowania do prowadzącego szkołę w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników szkoły,
c) wnioskowania do prowadzącego szkołę w sprawie premiowania i nagradzania pracowników, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
d) przyjmowania uczniów do szkoły,
e) oceny pracy nauczycieli,
f) decydowania ( w porozumieniu z organem prowadzącym) o zmianach w wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu,
g) wnioskowania do prowadzącego szkołę w sprawie zmian w statucie,
h) reprezentowania szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji.

4. Dyrektor odpowiada przed Prowadzącym Szkołę za:

a) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad dziećmi,
b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,
c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,
d) prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej (w zakresie określonym przez pracodawcę) i uczniowskiej,
e) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

5. Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska:

a) przez prowadzącego szkołę zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
b) na własną prośbę,
c) W razie urlopu lub zwolnienia lekarskiego obowiązki dyrektora przejmuje wskazany pisemnie przez dyrektora członek rady pedagogicznej. W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora – nauczyciela zastępującego wyznacza Prowadzący Szkołę.

§ 22

Wicedyrektor szkoły

1. Organ prowadzący szkołę może powołać wicedyrektora szkoły, który zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez osobę prowadzącą szkołę w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno – gospodarczej. Wicedyrektor pracuje w oparciu o szczegółowy przydział czynności opracowany przez osobę prowadzącą szkołę.
2. Wicedyrektorowi w drodze przydziału obowiązków służbowych zostają przydzielone i określone przez organ prowadzący szkołę, kompetencje i wymagania.

§ 23

Rada pedagogiczna

1. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub w zastępstwie wicedyrektor.
3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
4. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) uchwalanie regulaminu własnej działalności,
b) zatwierdzanie planów pracy szkoły formalnie przedkładanych przez dyrektora,
c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
d) opracowanie i przyjęcie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
e) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole przedkładanych z pozytywną opinią organu prowadzącego,
f) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku do prowadzącego szkołę o przeniesienie ucznia do szkoły rejonowej drogą administracyjną,
g) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z przyczyn nieusprawiedliwionych.

7. Rada pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

a) arkusza organizacyjnego,
b) tygodniowego rozkładu zajęć w szkole,
c) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych.

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Rada pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły przedmiotowe oraz określać zakres ich prac.
10. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje dyrektor – na wniosek zespołu.
11. Przewodniczący rady jest zobowiązany do:

a) realizacji uchwał rady,
b) dbanie o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,
c) zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

12. Członek rady pedagogicznej zobowiązany jest do:

a) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
b) czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej,
c) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, także wówczas kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
d) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

13. Zebrania rady są protokołowane.

§ 24

Rada rodzinna

1. W Szkole na wniosek rodziców, rady pedagogicznej lub dyrektora może być powołana rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada rodziców jest organem wspierającym szkołę i opiniodawczym.
3. Rada rodziców:

a) wspiera współpracę rodziców ze szkołą oraz działalność statutową szkoły,
b) współdziała z dyrektorem szkoły,
c) może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym,
d) udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu.

4. Sposób wyłaniania rady rodziców oraz zasady jej działania określa regulamin przez nią opracowany, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i powinien być uzgodniony z dyrektorem.

§ 25

Samorząd uczniowski

1. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów a ich działalność opiera się na pracy społecznej.
2. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami, po uprzednim porozumieniu się w takich sprawach z dyrektorem,
e) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
f) prawo wnioskowania o przyznanie, uchylenie lub zawieszenie kary w stosunku do ucznia,
g) prawo do oddelegowania swojego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu rady, pedagogicznej, w części, w której poruszane są problemy wnoszone przez młodzież lub gdy chodzi o realizację podjętych przez samorząd decyzji,
h) prawo zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień.

3. Samorząd uczniowski realizuje następujące cele:

a) działa na rzecz kształtowania idei samorządności uczniowskiej,
b) dba o partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
c) tworzy możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia uczniów na szeroko rozumiane potrzeby społeczne ( działalność charytatywna).

4. Cele samorządu realizowane są poprzez konkretne zadania ujęte w planie pracy samorządu na dany rok szkolny. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji .Pozostałe zapisy, dotyczące pracy samorządu określa odrębny regulamin.
5. Szczegółowe prawa i obowiązki oraz zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin samorządu uczniowskiego, ustalany przez przedstawicieli samorządu i zatwierdzony przez dyrektora.
6. Na wniosek dyrektora samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.
7. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

Rozdział V. Uczniowie

§ 26

Uczniowie

1. Szkoła jest szkołą ogólnodostępną, dla osób, które zobowiązują się respektować jej Statut i regulaminy.
2. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), z którymi dyrektor przeprowadza rozmowę.
3. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
4. Szczegółowe zasady współpracy rodziców ze szkołą w przypadku dzieci wymagających szczególnej opieki (np. dzieci z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, obcojęzyczne) ustala dyrektor szkoły po konsultacji z wychowawcą klasy, do której dziecko zostało przyjęte.

§ 27

Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą

1. Na wniosek rodziców, dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust.1, może być wydane, jeżeli:

a) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja,
b) do wniosku dołączono:

– opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w § 18 rozdz. III.

3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust.1, następuje:

a) na wniosek rodziców,
b) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
c) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

4. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art.64 ust.1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 28

Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
c) poszanowania swej godności, przekonań i własności,
d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
f) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
g) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,
h) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
i) nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów,
j) otrzymywania pomocy w przypadku trudności jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań,
k) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego i Statutu Szkoły.

§ 29

Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Wewnętrznym Szkoły, a zwłaszcza:

a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,
c) przeciwstawiać się przejawom brutalności,
d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,
e) dbać o dobro, ład i porządek w Szkole,
f) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,
g) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala rekreacyjna),
h) godnie reprezentować swoją Szkołę.

2. Uczeń ma obowiązek noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły. Obowiązujący strój szkolny oraz strój galowy opisane zostały w Regulaminie Wewnętrznym Szkoły.
3. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
4. Uczniowie mają obowiązek szanować mienie szkolne( wyposażenie klas i innych pomieszczeń). Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice/opiekunowie ucznia, który ją wyrządził lub rodzice/opiekunowie grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania.
5. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych lekcjach.
6. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.
7. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
8. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.
9. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

§ 30

1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
c) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

2. Ubiór codzienny ucznia stanowi mundurek szkolny:

a) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy),
b) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki,
c) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

3. Ustala się jeden dzień w tygodniu: piątek – dniem bez mundurka.

§ 31

Nagrody i kary

1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma mieć znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma mieć wymiar wspierający innych uczniów.
2. Nagrody i kary w Szkole określa Regulamin Wewnętrzny Szkoły.
3. Zachowanie uczniów podlega ocenie zgodnie z zasadami i kryteriami zapisanymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu.
4. Wśród nagród przewidziane są:

a) publiczna pochwała wychowawcy,
b) publiczna pochwała rady pedagogicznej z umieszczeniem informacji o szczególnych osiągnięciach ucznia w wyznaczonym miejscu w szkole,
c) publiczna pochwała dyrektora z wpisaniem do akt ucznia,
d) publiczna pochwała organu prowadzącego z możliwością nagrody rzeczowej lub stypendium naukowego.

5. Za niewłaściwe zachowanie uczeń otrzymuje karę:

a) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika,
b) rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą w obecności dyrektora szkoły,
c) pisemne upomnienie z adnotacją do akt ucznia,
d) nagana dyrektora z zagrożeniem skreślenia z listy uczniów w przypadku następnego wykroczenia.
6. O każdej karze lub nagrodzie szkoła bezzwłocznie informuje rodziców ucznia.

§ 32

Skreślenie z listy uczniów

1. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora i może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.
2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

a) jeżeli lekceważy Statut i Regulamin Wewnętrzny Szkoły oraz obowiązki szkolne,
b) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami oraz założeniami wychowawczymi szkoły,
c) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców,
d) jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów.

3. Uczeń jest skreślany z listy uczniów:

a) jeżeli taką decyzję podejmują rodzice,
b) w przypadku dystrybucji lub używania przez ucznia środków odurzających lub alkoholu oraz kradzieży, może być skreślony w przypadku używania innych szkodliwych dla zdrowia środków,
c) za każde z wykroczeń wymienionych w ust. 2 pkt. 1-4, jeżeli uczeń nie wykazuje zmiany postawy, po wcześniejszym stosowaniu innych środków zaradczych.

4. Od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego Szkołę lub Podlaskiego Kuratora Oświaty.
5. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:

a) rodzice,
b) dyrektor,
c) prowadzący szkołę,
d) rada pedagogiczna.

6. Uczeń może być pozbawiony prawa do nauki w szkole także w przypadku, gdy jego rodzice nie uiszczą należnego czesnego w ciągu dwóch miesięcy od daty obowiązującej wpłaty i nie złożą u dyrektora szkoły wniosku o zmianę trybu płatności.
7. Decyzję o skreśleniu z listy ucznia podejmuje rada pedagogiczna.
8. Dokumentacja skreślonego z listy ucznia przekazywana jest do szkoły rejonowej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

§ 33

1. Propozycje zmian w katalogu praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.
2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.
3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

§ 34

Regulamin Wewnętrzny Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8 im Marii Konopnickiej w Białymstoku – stanowi załącznik Nr 1 do Statutu.

Rozdział VI. Rodzice

§ 35

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Rodzice mają prawo do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania,
c) znajomości Statutu Szkoły i innych przepisów prawa wewnątrzszkolnego w tym Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
d) uzyskiwania na bieżąco informacji na temat zachowania, postępów lub trudności w nauce swojego dziecka oraz o nagrodach o karach zastosowanych wobec dziecka,
e) odwołania się od zastosowanej kary wobec dziecka,
f) wglądu do prac klasowych swego dziecka,
g) zwrócenia się do dyrekcji o dostosowanie warunków sprawdzianu szóstoklasisty do indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
h) wnioskowania do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły o zorganizowanie określonych zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami swoich dzieci,
i) rodzice mają prawo wnosić swoje propozycje i służyć w formie doradczej w kwestii funkcjonowania szkoły.

§ 36

Do obowiązków rodziców lub prawnych opiekunów dziecka należy:
1. Podpisanie umowy przy zapisie dziecka do szkoły oraz oświadczenia o dobrowolnej wpłacie wpisowego.
2. Respektowanie i przestrzeganie zasad zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły.
3.Współpraca z dyrektorem, radą pedagogiczną i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
4. Informowanie na bieżąco szkoły o stanie zdrowia dziecka.
5. Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
6. Interesowania się pracą lekcyjną oraz domową swojego dziecka.
7. Powiadamianie szkoły o przyczynach nieobecności dziecka w szkole w formie pisemnych usprawiedliwień – w terminie siedmiu dni od powrotu dziecka do szkoły.
8. Zwolnienie ucznia z lekcji w razie konieczności, na podstawie pisemnej zgody rodzica lub telefonicznie(rodzic bierze w tym czasie pełną odpowiedzialność za dziecko).
9. Nieposyłanie lub niezwłoczne odebranie dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się objawów choroby (przeziębienie, grypa lub inne).
10. Uczestniczenie w zebraniach klasowych.
11. Systematyczne kontaktowanie się z wychowawcą (minimum podczas zebrań rodziców odbywających się wg harmonogramu).
12. Przybycie na każde wezwanie ustne/pisemne wychowawcy swego dziecka lub dyrekcji.
13. Pomoc w organizacji imprez szkolnych.
14. Dbanie o schludny wygląd dziecka, zapewnienie mu stroju odświętnego oraz „codziennego” mundurka szkolnego.
15. Pokrycie kosztów lub naprawienie szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko w szkole.
16. Terminowe wnoszenie opłat czesnego za szkołę.
17. W miarę możliwości podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków dla szkoły.

§ 37

Niedopuszczalne jest

1. Ingerowanie rodzica i samodzielne rozstrzyganie przez niego konfliktów swego dziecka na terenie Szkoły, polegające np. na strofowaniu innych dzieci, zwracaniu im uwagi, szarpaniu ich czy dotykaniu w jakikolwiek brutalny sposób.
2. Zwracanie się do dyrekcji, kadry pedagogicznej, pracowników szkoły w sposób niekulturalny, obelżywy zwłaszcza w obecności uczniów.

§ 38

Formy współpracy szkoły z rodzicami.

1.Wywiadówki organizowane co najmniej 3 razy w roku szkolnym.
2. Dodatkowe spotkania zwoływane przez dyrektora, radę pedagogiczną, wychowawcę klasy.
3. Konsultacje nauczycieli.
4. Indywidualne rozmowy w razie trudności w nauce, problemów wychowawczych lub zdrowotnych dziecka.
5. Informacje wpisywane w zeszytach dziecka.

Rozdział VII. Nauczyciele i inni pracownicy

§ 39

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

a) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
b) wybór podręczników,
c) pracę nad zakresami programów rozszerzonych poszczególnych przedmiotów,
d) przygotowanie projektu programu wychowawczego szkoły,
e) opracowanie spójnego z programem wychowawczym – projektu programu profilaktyki,
f) troska o realizację podstawy programowej w sposób zgodny z charakterem szkoły w zakresie treści programów i podręczników, zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania, wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
g) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
f) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,
g) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 40

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole,
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

§ 41

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

a) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego,
b) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
c) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,
d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
e) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania,
f) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
g) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedz

§ 42

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
c) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
d) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych dbając o ich spójność z programem wychowawczym szkoły;
e) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
f) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
g) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
h) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,
i) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;
j) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych,
k) organizuje spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia,
l) na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca i nauczyciel są zobowiązani do pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu.

6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.
7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§ 43

1. Nauczyciel podlega kontroli poprzez hospitację zajęć, sprawdzanie sal oraz dokumentacji (dzienników, planów wychowawczych, arkuszy ocen, konspektów, planów nauczania, protokołów z zebrań, kronik klasowych itp.).
2. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
3. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w Statucie oraz w prawie oświatowym, (art. 4 ustawy o systemie oświaty, art. 6 Karta Nauczyciela) w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora szkoły.

§ 44

1. Nauczyciele oraz pozostałe osoby mogą być zatrudniani w szkole zgodnie z Kodeksem Pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Nauczyciel zatrudniony w szkole na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum ½ etatu, nabywa uprawnienia Karty Nauczyciela w zakresie określonym ustawą.
3. Nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
4. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej, które są ustalone w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej.
5. Pensum godzin pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły określa Regulamin Wynagradzania Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Białymstoku.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego – w wymiarze do 40 godzin tygodniowo, wliczając w to obowiązujące go pensum dydaktyczne. Zakres zadań określa Regulamin Pracy Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8.
7. Wynagrodzenie nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły określa zawarta umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

§ 45

1. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy Kodeksu Pracy oraz Regulamin Wynagradzania i Regulamin Pracy.
2. Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:

a) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu czystości w budynku i otoczeniu szkoły,
b) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich uczniów Szkoły,
c) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora Szkoły, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeśli zostały zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową pracą Szkoły.
3. Pracownicy szkoły mają prawo do:
a) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
b) korzystania ze szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
d) terminowo i prawidłowo wypłacanego wynagrodzenia,
e) zaspokajania w miarę posiadanych środków potrzeb socjalnych,
f) obiektywnej i sprawiedliwej oceny wyników pracy.

Rozdział VIII. Organizacja pracy szkoły

§ 46

1. Organizację i zakres działania szkoły reguluje niniejszy Statut.
2. Szkoła jest zakładana i prowadzona przez osobę fizyczną – osoba fizyczna jest właścicielem szkoły.

§ 47

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy. Liczba uczniów w oddziale nie może przekroczyć 18.
2. Zajęcia dydaktyczne w szkole odbywać się będą w godzinach od 8.00 do 16.00 w trybie jednozmianowym.
3. Czas trwania godziny lekcyjnej wynosi 45 min. Zajęcia edukacyjne w kl. I-III mają charakter zintegrowany, nauczyciel pracuje wg. ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów.
4. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony przez dyrektora szkoły zgodnie z art. 7 ust 3 pkt.2 ustawy o systemie oświaty.
5. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych.
6. Szkoła prowadzi naukę języków obcych – pierwszym obcym językiem będzie język angielski. Od klasy czwartej wprowadza się język niemiecki lub hiszpański, decyzję uzgadnia się z rodzicami danej klasy.
7. Zajęcia na basenie odbywać się będą raz w tygodniu – ustala się czas trwania godziny lekcyjnej na pływalni – 45 minut.

§ 48

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę tym uczniom klas I- III, którzy muszą przebywać dłużej w szkole.
2. Uczniowie klas starszych będą przyjmowani do świetlicy ze względu na szczególne okoliczności, za zgodą dyrektora.
3. Szczegółową organizację pracy świetlicy, określa Regulamin Świetlicy podpisany przez dyrektora szkoły, który jest załącznikiem Nr 3 do Statutu.

§ 49

Szkoła może prowadzić stołówkę. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa odrębny regulamin.

§ 50

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony prze organ prowadzący szkołę – w terminie do 15 maja każdego roku szkolnego.
2. W arkuszu organizacji roku szkolnego określa się w szczególności:

a) liczbę oddziałów,
b) liczbę uczniów w oddziałach,
c) liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
d) tygodniowy wymiar godzin :
e) zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach,
f) terapeutycznych,
g) z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 51

1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b) biblioteki,
c) świetlicy szkolnej,
d) sali sportowo-rekreacyjnej oraz urządzeń sportowych,
e) gabinetu zajęć terapeutycznych i logopedycznych,
f) stołówki,
g) pomieszczeń administracyjno gospodarczych.

§ 52

1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych , przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich – określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć w następujące w szczególności dni:

a) z okazji rozpoczęcia roku szkolnego,
b) z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
c) z okazji rekolekcji szkolnych,
d) w dniu święta szkoły (listopad).

W tych dniach Dyrektor może również ogłosić dzień wolny od zajęć.

§ 53

Szkoła gromadzi księgozbiór, który będzie służył realizacji zadań dydaktycznych.

Rozdział IX. Finansowanie działalności szkoły

§ 54

1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanych z budżetu gminy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.U. Nr 81, poz. 119 z dn. 7.XI.1992 r. oraz opłat wnoszonych przez rodziców.
2. Organ prowadzący szkołę zarządza środkami finansowymi i podlega kontroli organu dotującego.
3. Dotacja podlega rozliczeniu w zakresie jej wykorzystania, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Rodzice, zapisując dziecko do szkoły, zobowiązani są do uiszczenia kwoty ustalonej przez organ prowadzący szkołę tytułem wpisowego.
5. W sprawie zobowiązań finansowych zawarta zostaje umowa cywilno-prawna pomiędzy szkołą a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
6. Terminy i wysokość opłat za naukę i pobyt dziecka w szkole (czesne, wpisowe) ustalana jest przez organ prowadzący szkołę.
7. Zasady zwolnień z opłat w uzasadnionych przypadkach określa organ prowadzący szkołę.

Rozdział X. Zasady przyjmowania do szkoły

§ 55

1. Do szkoły przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
2. Szkoła przyjmuje dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania i zameldowania kandydatów.
3. Dokumentami wymaganymi przy przyjęciu ucznia do szkoły są osobiste poświadczenia rodziców ( prawnych opiekunów), zawierające dane z aktu urodzenia dziecka, PESEL dziecka oraz informacje o jego zameldowaniu.
4. Nabór uczniów do klasy I odbywa się według następujących zasad:

a) szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsca wychowankom Przedszkola Niepublicznego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku, którzy uzyskali ofertę zapisu do klasy I poza postępowaniem kwalifikacyjnym,
b) w przypadku posiadania wolnych miejsc w klasie I pozostali uczniowie przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Przy naborze uczniów do poszczególnych klas należy przestrzegać następujących zasad:

a) w każdym przypadku przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne w formie rozmowy lub testu wiadomości i umiejętności programowych,
b) w przypadku co najmniej dwóch kandydatów na jedno miejsce o zbliżonych charakterystykach rozwojowych pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje rodzeństwu uczniów szkół prowadzonych przez A.S. „Nasza Szkoła” (PSP nr 8 i PG nr 9) w Białymstoku.

6. Do klasy programowo wyższej przyjmowani są uczniowie na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen, wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.
7. Do klas programowo wyższych przyjmowani są uczniowie bez ocen niedostatecznych na świadectwie ukończenia ostatniej klasy lub za I semestr, jeżeli uczeń przychodzi do szkoły w trakcie roku szkolnego.
8. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie z oceną zachowania nie niższą niż dobra. W wyjątkowych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
9. W przypadku uczniów przyjmowanych do ostatniej klasy szkoły podstawowej obowiązuje średnia ocen minimum 4,0 i zachowanie nie niższe niż bardzo dobre. W wyjątkowych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
10. Sposób przeprowadzania, formy i zakres postępowania kwalifikacyjnego określa na każdy rok szkolny dyrektor.
11. Przyjęcia uczniów do szkoły następują po podpisaniu umowy. Umowy z rodzicami uczniów podpisuje dyrektor szkoły działający w imieniu Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku.

Rozdział XI. Przepisy końcowe

§ 56

1. Statut nadaje szkole organ prowadzący.
2. Zmiany i uzupełnienia oraz nowelizację Statutu zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej lub z własnej inicjatywy.
3. Statut nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 57

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo- wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty a nie gospodarczą działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 58

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 59

Szkoła posiada Sztandar i ceremoniał szkolny.

§ 60

Organ Prowadzący może zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego. Tryb likwidacji określają odrębne przepisy.

§ 61

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o przepisy prawa.


Organ prowadzący Prywatną Szkołę Podstawową Nr 8
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku.

Białystok, 1 września 2012 r.