Rekrutacja

REKRUTACJA:

Przeczytaj informacje i wypełnij formularz zgłoszeniowy

Wymagane dokumenty

♦  Wypełniony Kwestionariusz Zgłoszenia Ucznia do PSP nr 8 w Białymstoku, potwierdzona podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
♦  Oryginał świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy – do wglądu
♦  3 fotografie
♦  Kserokopia aktu urodzenia dziecka.

Warunki przyjęcia uczniów

♦  Właściwe, na określonym poziomie świadectwo ukończenia odpowiedniej klasy szkoły podstawowej..
♦  Rozmowa kandydata i jego rodziców z dyrektorem szkoły.
♦  Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w klasach: IV- VI a w klasach: I – III rozmowy z psychologiem szkolnym i wychowawcą.
♦  Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
♦  Sposób przeprowadzania, formy i zakres postępowania kwalifikacyjnego określa na każdy rok szkolny dyrektor.

Terminarz

♦  15 stycznia – podanie do wiadomości informacji o warunkach rekrutacji
♦  15 stycznia -30 maja – składanie dokumentów, rozmowy kwalifikacyjne
♦  30 czerwca – ogłoszenie listy przyjętych oraz przekazanie informacji o wolnych miejscach
♦  15 -29 sierpnia – dodatkowe postępowanie rekrutacyjne

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Białymstoku na rok szkolny 2019/20

Rekrutacja absolwentów Niepublicznego Przedszkola Nr 1.

 1. Rodzice / opiekunowie prawni / dziecka – w terminie do 24 lutego 2019 r. – składają w sekretariacie szkoły wypełniony i podpisany Kwestionariusz Zgłoszenia Ucznia do PSP nr 8 w Białymstoku (do pobrania ze strony www.naszaszkola.com.pl )
 2. Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, analizuje przedszkolną dokumentacje rozwojową dziecka celem poznania KANDYDATA, jego mocnych i słabych stron.
 3. Komisja ma prawo zaprosić Rodziców i/lub dziecko na rozmowę, której celem będzie uzyskanie dodatkowych informacji o przebiegu procesów rozwojowych ich syna/córki i funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym.
 4. Komisja Rekrutacyjna do dnia 2 marca 2019 r. przedstawia dyrektorowi szkoły listę kandydatów do przyjęcia do klasy pierwszej wraz z listą rezerwową.
 5. Dyrektor do dnia 4 marca 2019 r. podejmuje decyzje o warunkowym przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej; warunek = opłata wpisowa.
 6. Rodzice warunkowo przyjętego kandydata obowiązani są do wpłaty na konto szkoły opłaty wpisowej w wysokości określonej przez organ prowadzący szkolę. Termin wpłaty wpisowego upływa w dniu 21 marca 2019 r. W tym dniu wpłata musi być widoczna na koncie szkoły.
 7. Przyjęcie kandydata do grona uczniów klasy pierwszej następuje po odnotowaniu wpływu opłaty wpisowej. Brak opłaty wpisowej na koncie szkoły  w wymaganym terminie traktowany będzie jako rezygnacja z nauki dziecka w PSP 8 w Białymstoku.

Dyrektor PSP 8
Sławomir Radecki
Białystok, 12.12.18 r.

W pierwszej kolejności do klasy pierwszej przyjmowani są absolwenci Niepublicznego Przedszkola Nr 1.
Na pozostałe wolne miejsca rekrutacja odbywa się w drodze rozmów kwalifikacyjnych

 1. Rodzice /opiekunowie prawni/ dziecka – w terminie do 8 marca 2019 r. – składają w sekretariacie szkoły wypełniony i podpisany Kwestionariusz Zgłoszenia Ucznia do PSP nr 8 w Białymstoku (do pobrania ze strony www.naszaszkola.com.pl )
 2. w dniach 15 – 17 marca 2019 r. Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, przeprowadza z dzieckiem rozmowę, której celem jest poznanie poziomu rozwoju dziecka, jego wiedzy, umiejętności i sprawności; rozmowa odbywa się w obecności Rodzica/Rodziców.
 3. Komisja Rekrutacyjna przedstawia dyrektorowi szkoły listę kandydatów do przyjęcia do klasy pierwszej.
 4. Dyrektor szkoły w dniu 21 marca do godziny 13.00 podejmuje decyzje o warunkowym przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej. Sekretariat szkoły, drogą telefoniczną, informuje Rodziców o warunkowym przyjęciu ich dziecka do klasy pierwszej.
 5. Rodzice warunkowo przyjętego kandydata obowiązani są do wpłaty na konto szkoły opłaty wpisowej w wysokości określonej przez organ prowadzący szkołę. Termin wpłaty wpisowego upływa w dniu 2 kwietnia 2019 r.
 6. Przyjęcie kandydata do grona uczniów klasy pierwszej następuje po odnotowaniu wpływu na konto szkoły opłaty wpisowej. Brak wpływu opłaty wpisowej w wymaganym terminie traktowany jest jako rezygnacja z nauki dziecka w PSP 8 w Białymstoku.
 7. Ofertę przyjęcia do klasy pierwszej na zwolnione miejsce uzyskuje kolejna osoba na liście przedstawionej dyrektorowi przez Komisję Rekrutacyjną.

Dyrektor PSP 8
Sławomir Radecki
Białystok, 12.12.2018 r.

Zgłoś dziecko:

Karta zgłoszenia dziecka do Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku

Prosimy wypełnić wszystkie pola
 • Zgłaszam dziecko do:

 • DANE DZIECKA

 • DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 • INFORMACJE DODATKOWE

 • Dane do kontaktu z osoba zgłaszającą dziecko

 • WYMAGANE PRAWEM

Formularze do pobrania

 

 

Kwestionariusz ucznia – plik doc Kwestionariusz ucznia – plik pdf
KWESTIONARIUSZ UCZNIA PSP 8

Pobierz

Pobierz