REKRUTACJA

PRZEDSZKOLE

 

ZASADY REKRUTACJI

DO PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 1 w BIAŁYMSTOKU

na rok szkolny 2014/15

  WYMAGANE DOKUMENTY:

♦ wypełniona Karta Zgłoszenia Dziecka do przedszkola (Kwestionariusz Przedszkola – do pobrania na tej stronie lub poniżej).

WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA:

♦ Rozmowa kandydata i jego rodziców z dyrektorem przedszkola. ♦ Pozytywny wynik rozmowy z wychowawcą. ♦ Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. ♦ Sposób przeprowadzania, formy i zakres postępowania kwalifikacyjnego określa na każdy rok szkolny dyrektor.

TERMINARZ

15 stycznia-15 kwietnia – składanie dokumentów, rozmowy kwalifikacyjne. 30 kwietnia – ogłoszenie listy przyjętych oraz przekazanie informacji o wolnych miejscach. 15- 29 sierpnia – dodatkowe postępowanie rekrutacyjne.

FORMULARZE DO POBRANIA

KWESTIONARIUSZ UCZNIA PSP 8

 SZKOŁA PODSTAWOWA

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 8 w Białymstoku

na rok szkolny 2015/16

 

REKRUTACJA ABSOLWENTÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1.

 

1. Rodzice / opiekunowie prawni / dziecka – w terminie do 18 lutego 2015 r. – dostarczają do sekretariatu szkoły wypełniony i podpisany Kwestionariusz Zgłoszenia Ucznia do PSP nr 8 w Białymstoku (do pobrania ze strony www.naszaszkola.com.pl lub poniżej)

2. Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, analizuje przedszkolną dokumentacje rozwojową dziecka celem poznania KANDYDATA,  jego mocnych i słabych stron.

3. Komisja ma prawo zaprosić Rodziców i/lub dziecko na rozmowę, której celem będzie uzyskanie dodatkowych informacji o przebiegu procesów rozwojowych ich syna/córki i funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym.

4. Komisja Rekrutacyjna do dnia 20 lutego 2015 r. przedstawia dyrektorowi szkoły listę kandydatów do przyjęcia do klasy pierwszej wraz z lista rezerwową.

5. Dyrektor do dnia 23 lutego 2015 r. podejmuje decyzje o warunkowym przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej; warunek = opłata wpisowa.

6. Rodzice warunkowo przyjętego kandydata obowiązani są do wpłaty na konto szkoły opłaty wpisowej w wysokości określonej przez organ prowadzący szkolę. Termin wpłaty wpisowego upływa w dniu 12 marca 2015 r. W tym dniu wpłata musi być widoczna na koncie szkoły.

7. Przyjęcie kandydata do grona uczniów klasy pierwszej następuje po odnotowaniu wpływu opłaty wpisowej. Brak opłaty wpisowej na koncie szkoły w wymaganym terminie traktowany będzie jako rezygnacja z nauki dziecka w PSP 8 w Białymstoku.

Dyrektor PSP 8

Marzenek Rysiński

Białystok, 04.02.15 r.

FORMULARZE DO POBRANIA

KWESTIONARIUSZ UCZNIA PSP 8

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 8 w Białymstoku

na rok szkolny 2015/16

  1. W pierwszej kolejności do klasy pierwszej przyjmowani są absolwenci Niepublicznego Przedszkola Nr 1. 2. Na pozostałe wolne miejsca rekrutacja odbywa się w drodze rozmów kwalifikacyjnych:

♦ Rodzice / opiekunowie prawni / dziecka – w terminie do 27 lutego 2015 r. – dostarczają do sekretariatu szkoły wypełniony i podpisany Kwestionariusz Zgłoszenia Ucznia do PSP nr 8 w Białymstoku (do pobrania ze strony www.naszaszkola.com.pl lub poniżej);

♦ w dniach 10-13 marca 2015r.  Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, przeprowadza z dzieckiem rozmowę, której celem jest poznanie  poziomu rozwoju dziecka, jego wiedzy, umiejętności i sprawności; rozmowa odbywa się w obecności Rodzica/Rodziców.

3. Komisja Rekrutacyjna przedstawia dyrektorowi szkoły listę kandydatów do przyjęcia do klasy pierwszej. 4. Dyrektor szkoły w dniu 16 marca do godziny 13.00 podejmuje decyzje o warunkowym przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej. Sekretariat szkoły, drogą telefoniczną, informuje Rodziców o warunkowym przyjęciu ich dziecka do klasy pierwszej. 5. Rodzice warunkowo przyjętego kandydata obowiązani są do wpłaty na konto szkoły opłaty wpisowej w wysokości określonej przez organ prowadzący szkołę. Termin wpłaty wpisowego upływa w dniu 27 marca. 6. Przyjęcie kandydata do grona uczniów klasy pierwszej następuje po odnotowaniu wpływu na konto szkoły opłaty wpisowej. Brak wpływu opłaty wpisowej w wymaganym terminie traktowany jest jako rezygnacja z nauki dziecka w PSP 8 w Białymstoku. 7. Ofertę przyjęcia do klasy pierwszej na zwolnione miejsce uzyskuje kolejna osoba na liście przedstawionej dyrektorowi przez Komisję Rekrutacyjną.

Dyrektor PSP 8

Marzenek Rysiński

Białystok, 04.02.2015 r.

 

FORMULARZE DO POBRANIA

KWESTIONARIUSZ UCZNIA PSP 8

GIMNAZJUM

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

PRYWATNEGO GIMNAZJUM Nr 9 w Białymstoku

na rok szkolny 2015/16

 

REKRUTACJA ABSOLWENTÓW PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

1. Rodzice / opiekunowie prawni / dziecka – w terminie do 18 lutego 2015 r. – składają w sekretariacie szkoły wypełniony i podpisany Kwestionariusz Zgłoszenia Ucznia  do PG nr 9  w Białymstoku (do pobrania ze strony www.naszaszkola.com.pl lub poniżej);

2. Dyrektor szkoły do dnia 23 lutego przyjmuje warunkowo do klasy pierwszej wszystkich zgłoszonych uczniów klasy szóstej PSP nr 8. Warunkami formalnymi koniecznymi do spełnienia przez ucznia jest uzyskanie świadectwa ukończenia PSP nr 8  oraz przystąpienie do sprawdzianu szóstoklasisty.

3. Rodzice kandydata przyjętego warunkowo do klasy pierwszej obowiązani są do wpłaty na konto szkoły opłaty wpisowej w wysokości określonej przez organ prowadzący szkolę. Termin wpłaty wpisowego upływa 18 kwietnia.

4. Brak opłaty wpisowej na koncie szkoły w wymaganym terminie traktowany jest jako rezygnacja z nauki dziecka w PG 9 w Białymstoku.

Dyrektor PG 9

Marzenek Rysiński

Białystok, 04.02.15 r.

FORMULARZE DO POBRANIA

   

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

PRYWATNEGO GIMNAZJUM Nr 9 w Białymstoku

na rok szkolny 2015/16

  1. W pierwszej kolejności do klasy pierwszej przyjmowani są absolwenci Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8.

2. Na pozostałe wolne miejsca rekrutacja odbywa się w drodze konkursu świadectw:

♦ Rodzice / opiekunowie prawni / dziecka – w terminie do 31 marca 2015 r.  składają w sekretariacie szkoły wypełniony i podpisany Kwestionariusz Zgłoszenia Ucznia  do PG nr 9 w Białymstoku(do pobrania ze strony www.naszaszkola.com.pl lub poniżej); wraz ze świadectwem promocyjnym do klasy szóstej i zestawieniem ocen za I semestr r. szk. 2014/15 ;

♦ 8 – 9 kwietnia 2015 r.  Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, przeprowadza analizę osiągnięć kandydatów.

3. Komisja Rekrutacyjna przedstawia dyrektorowi szkoły listę kandydatów do klasy pierwszej.

4. Dyrektor w dniu 13 kwietnia podejmuje decyzje o warunkowym przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej.

5. Rodzice warunkowo przyjętego kandydata obowiązani są do wpłaty na konto szkoły opłaty wpisowej w wysokości określonej przez organ prowadzący szkołę. Termin wpłaty wpisowego upływa w dniu 27 kwietnia 2015 r. W tym dniu wpłata musi być widoczna na koncie szkoły.

6. Przyjęcie kandydata do grona uczniów klasy pierwszej następuje po odnotowaniu wpływu na konto szkoły opłaty wpisowej. Brak wpływu opłaty wpisowej w wymaganym terminie traktowany jest jako rezygnacja z nauki dziecka w PG 9 w Białymstoku.

7. Ofertę przyjęcia do klasy pierwszej na zwolnione miejsce uzyskuje kolejna osoba na liście przedstawionej dyrektorowi przez Komisję Rekrutacyjną.

Dyrektor PG 9

Marzenek Rysiński

Białystok, 04.02.2015 r.

FORMULARZE DO POBRANIA

 


ZASADY REKRUTACJI   DO PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w BIAŁYMSTOKU

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony Kwestionariusz Zgłoszenia Ucznia  do PSP nr 8 w Białymstoku, potwierdzona podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
 • Oryginał świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy – do wglądu
 • 3 fotografie
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka.

 

Warunki przyjęcia uczniów

 • Właściwe, na określonym poziomie świadectwo ukończenia odpowiedniej klasy szkoły podstawowej..
 • Rozmowa kandydata i jego rodziców z dyrektorem szkoły.
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w klasach: IV- VI a w klasach: I – III rozmowy z psychologiem szkolnym i wychowawcą.
 • Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
 • Sposób przeprowadzania, formy i zakres postępowania kwalifikacyjnego określa na każdy rok szkolny dyrektor.

Terminarz:

 • 15 stycznia  – podanie do wiadomości informacji o warunkach rekrutacji
 • 15 stycznia -30 maja – składanie dokumentów, rozmowy kwalifikacyjne
 • 30 czerwca – ogłoszenie listy przyjętych oraz przekazanie informacji o wolnych miejscach
 • 15 -29 sierpnia – dodatkowe postępowanie rekrutacyjne