REKRUTACJA

PRZEDSZKOLE

 

ZASADY REKRUTACJI

DO PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 1 w BIAŁYMSTOKU

na rok szkolny 2014/15

  WYMAGANE DOKUMENTY:

♦ wypełniona Karta Zgłoszenia Dziecka do przedszkola (Kwestionariusz Przedszkola – do pobrania na tej stronie lub poniżej).

WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA:

♦ Rozmowa kandydata i jego rodziców z dyrektorem przedszkola. ♦ Pozytywny wynik rozmowy z wychowawcą. ♦ Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. ♦ Sposób przeprowadzania, formy i zakres postępowania kwalifikacyjnego określa na każdy rok szkolny dyrektor.

TERMINARZ

15 stycznia-15 kwietnia – składanie dokumentów, rozmowy kwalifikacyjne. 30 kwietnia – ogłoszenie listy przyjętych oraz przekazanie informacji o wolnych miejscach. 15- 29 sierpnia – dodatkowe postępowanie rekrutacyjne.

FORMULARZE DO POBRANIA

KWESTIONARIUSZ UCZNIA PSP 8

 SZKOŁA PODSTAWOWA

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 8 w Białymstoku

na rok szkolny 2016/17

 Rekrutacja absolwentów Niepublicznego Przedszkola Nr 1.

1. Rodzice / opiekunowie prawni / dziecka – w terminie do 24 lutego 2016 r. – składają w sekretariacie szkoły wypełniony i podpisany Kwestionariusz Zgłoszenia Ucznia  do PSP nr 8  wBiałymstoku  (do pobrania ze strony www.naszaszkola.com.pl )

2. Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, analizuje przedszkolną dokumentacje rozwojową dziecka celem poznania KANDYDATA,  jego mocnych i słabych stron.

3.  Komisja ma prawo zaprosić Rodziców i/lub dziecko na rozmowę, której celem będzie uzyskanie dodatkowych informacji o przebiegu procesów rozwojowych ich syna/córki i funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym.

4. Komisja Rekrutacyjna do dnia 2 marca 2016 r. przedstawia dyrektorowi szkoły listę kandydatów do przyjęcia do klasy pierwszej wraz z listą rezerwową.

5. Dyrektor do dnia 4 marca 2016 r. podejmuje decyzje o warunkowym przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej; warunek = opłata wpisowa.

6. Rodzice warunkowo przyjętego kandydata obowiązani są do wpłaty na konto szkoły opłaty wpisowej w wysokości określonej przez organ prowadzący szkolę. Termin wpłaty wpisowego upływa w dniu 21 marca 2016 r. W tym dniu wpłata musi być widoczna na koncie szkoły.

7.Przyjęcie kandydata do grona uczniów klasy pierwszej następuje po odnotowaniu wpływu opłaty wpisowej. Brak opłaty wpisowej na koncie szkoły  w wymaganym terminie traktowany będzie jako rezygnacja z nauki dziecka w PSP 8 w Białymstoku.

Dyrektor PSP 8

Marzenek Rysiński

Białystok, 25.01.16 r.

FORMULARZE DO POBRANIA

KWESTIONARIUSZ UCZNIA PSP 8

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 8 w Białymstoku

na rok szkolny 2016/17

 1. W pierwszej kolejności do klasy pierwszej przyjmowani są absolwenci Niepublicznego Przedszkola Nr 1.
 2. Na pozostałe wolne miejsca rekrutacja odbywa się w drodze rozmów kwalifikacyjnych:

    – Rodzice /opiekunowie prawni/ dziecka – w terminie do 8 marca 2016 r. – składają w sekretariacie szkoły wypełniony i podpisany Kwestionariusz Zgłoszenia Ucznia  do PSP nr 8 w Białymstoku  (do pobrania ze strony www.naszaszkola.com.pl );

– w dniach  15 – 17 marca 2016 r.  Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, przeprowadza z dzieckiem rozmowę, której celem jest poznanie  poziomu rozwoju dziecka, jego wiedzy, umiejętności   i sprawności; rozmowa odbywa się w obecności Rodzica/Rodziców.

3. Komisja Rekrutacyjna przedstawia dyrektorowi szkoły listę kandydatów do przyjęcia do klasy pierwszej.

4. Dyrektor szkoły w dniu 21 marca do godziny 13.00 podejmuje decyzje o warunkowym przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej. Sekretariat szkoły, drogą telefoniczną, informuje Rodziców o warunkowym przyjęciu ich dziecka do klasy pierwszej.

5. Rodzice warunkowo przyjętego kandydata obowiązani są do wpłaty na konto szkoły opłaty wpisowej w wysokości określonej przez organ prowadzący szkołę. Termin wpłaty wpisowego upływa w dniu 2 kwietnia 2016 r..

6. Przyjęcie kandydata do grona uczniów klasy pierwszej następuje po odnotowaniu wpływu na konto szkoły opłaty wpisowej. Brak wpływu opłaty wpisowej w wymaganym terminie traktowany jest jako rezygnacja z nauki dziecka w PSP 8 w Białymstoku.

7. Ofertę przyjęcia do klasy pierwszej na zwolnione miejsce uzyskuje kolejna osoba na liście przedstawionej dyrektorowi przez Komisję Rekrutacyjną.

 

                                                                                                                    Dyrektor PSP 8

                                                                                 Marzenek Rysiński

Białystok, 25.02.2016 r.

 

FORMULARZE DO POBRANIA

KWESTIONARIUSZ UCZNIA PSP 8

GIMNAZJUM

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

PRYWATNEGO GIMNAZJUM Nr 9 w Białymstoku

na rok szkolny 2016/17

 

REKRUTACJA ABSOLWENTÓW PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

 1. § 54 ust.4  Statutu Prywatnego Gimnazjum Nr 9 w Białymstoku.

„4.Nabór uczniów do klasy I odbywa się według następujących zasad:

1) gimnazjum w pierwszej kolejności zapewnia miejsca absolwentom Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku, którzy uzyskali ofertę zapisu do klasy I poza postępowaniem kwalifikacyjnym,

2) w przypadku posiadania wolnych miejsc w klasie I pozostali uczniowie przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.”

2. Rodzice / opiekunowie prawni / dziecka – w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. – składają w sekretariacie szkoły wypełniony i podpisany Kwestionariusz Zgłoszenia Ucznia  do PG nr 9  wBiałymstoku  (do pobrania ze strony www.naszaszkola.com.pl )

3. Dyrektor szkoły w dniu 1 marca 2016 r. ogłasza listę przyjętych warunkowo do klasy pierwszej PG9 wszystkich zgłoszonych uczniów klasy szóstej PSP nr 8. Warunkami formalnymi koniecznymi do spełnienia przez ucznia jest przystąpienie do sprawdzianu szóstoklasisty i uzyskanie świadectwa ukończenia PSP nr 8.

4.  Rodzice kandydata przyjętego warunkowo do klasy pierwszej  obowiązani są do wpłaty na konto szkoły opłaty wpisowej w wysokości określonej przez organ prowadzący szkolę. Termin wpłaty wpisowego upływa 8 kwietnia.

5. Brak opłaty wpisowej na koncie szkoły w wymaganym terminie traktowany jest jako rezygnacja z nauki dziecka w PG 9 w Białymstoku.

 

Dyrektor PG 9

Marzenek Rysiński

Białystok, 21.01.16 r.

.

FORMULARZE DO POBRANIA

   

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

PRYWATNEGO GIMNAZJUM Nr 9 w Białymstoku

na rok szkolny 2016/17

 

 1. W pierwszej kolejności do klasy pierwszej przyjmowani są absolwenci Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8.
 2. Na pozostałe wolne miejsca rekrutacja odbywa się w drodze rozmowy kwalifikacyjnej:

     – Rodzice / opiekunowie prawni / dziecka – w terminie do 31 marca 2016 r.  składają w sekretariacie szkoły wypełniony i podpisany Kwestionariusz Zgłoszenia Ucznia  do PG nr 9 w Białymstoku  (do pobrania ze strony www.naszaszkola.com.pl ) wraz ze świadectwem promocyjnym do klasy szóstej          i zestawieniem ocen za I semestr r. szk. 2015/16 ;

– w dniach  7 – 8 kwietnia 2015 r.  Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną i analizę osiągnięć kandydatów.

3. Komisja Rekrutacyjna w dniu 11 kwietnia przedstawia dyrektorowi szkoły listę kandydatów do klasy pierwszej.

4. Dyrektor w dniu 12 kwietnia podejmuje decyzje o warunkowym przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej.

5. Rodzice warunkowo przyjętego kandydata obowiązani są do wpłaty na konto szkoły opłaty wpisowej w wysokości określonej przez organ prowadzący szkołę. Termin wpłaty wpisowego upływa w dniu 27 kwietnia 2016 r. W tym dniu wpłata musi być widoczna na koncie szkoły.

6. Przyjęcie kandydata do grona uczniów klasy pierwszej następuje po odnotowaniu wpływu na konto szkoły opłaty wpisowej. Brak wpływu opłaty wpisowej           w wymaganym terminie traktowany jest jako rezygnacja z nauki dziecka w PG 9                     w Białymstoku.

7. Koniecznym warunkiem formalnym przyjęcia ucznia do szkoły jest dostarczenie do wglądu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu szóstoklasisty bezpośrednio po zakończeniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/16, t.j. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

7. Ofertę przyjęcia do klasy pierwszej na zwolnione miejsce uzyskuje kolejna osoba na liście przedstawionej dyrektorowi przez Komisję Rekrutacyjną.

Dyrektor PG 9

Marzenek Rysiński

Białystok, 25.01.2016 r.

FORMULARZE DO POBRANIA

 


ZASADY REKRUTACJI   DO PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w BIAŁYMSTOKU

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony Kwestionariusz Zgłoszenia Ucznia  do PSP nr 8 w Białymstoku, potwierdzona podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
 • Oryginał świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy – do wglądu
 • 3 fotografie
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka.

 

Warunki przyjęcia uczniów

 • Właściwe, na określonym poziomie świadectwo ukończenia odpowiedniej klasy szkoły podstawowej..
 • Rozmowa kandydata i jego rodziców z dyrektorem szkoły.
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w klasach: IV- VI a w klasach: I – III rozmowy z psychologiem szkolnym i wychowawcą.
 • Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
 • Sposób przeprowadzania, formy i zakres postępowania kwalifikacyjnego określa na każdy rok szkolny dyrektor.

Terminarz:

 • 15 stycznia  – podanie do wiadomości informacji o warunkach rekrutacji
 • 15 stycznia -30 maja – składanie dokumentów, rozmowy kwalifikacyjne
 • 30 czerwca – ogłoszenie listy przyjętych oraz przekazanie informacji o wolnych miejscach
 • 15 -29 sierpnia – dodatkowe postępowanie rekrutacyjne