Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej

Regulamin

Regulamin wewnętrzny Akademii Sukcesu „Nasza Szoła”

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin wewnętrzny jest dokumentem szczegółowo regulującym zasady współpracy dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.
 2. Regulamin poniższy może zostać zmieniony przez organ prowadzący decyzją własną po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej bądź na jej wniosek.
 3. Uczestnictwo w społeczności szkolnej jest decyzją dobrowolną, a jego podstawą jest dostosowanie się do przepisów niniejszego regulaminu.
 4. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo do poszanowania godności osobistej i obowiązek respektowania jej u innych.

Zajęcia

 1. Uczeń, w porozumieniu ze swoimi rodzicami, świadomie decyduje o podjęciu nauki w szkole, a tym samym zobowiązuje się do uczestniczenia we wszystkich zajęciach obowiązkowych organizowanych przez szkołę.
 2. Uczestniczenia w zajęciach, które odbywają się poza terenem szkoły ( lekcje w terenie, lekcje muzealne, spektakle filmowe, teatralne itp.), jeśli organizowane są w czasie lekcji.
 3. Uczestniczenia raz w roku w organizowanych przez szkołę tzw. „zielonych” lub „białych szkołach”.
 4. Zajęcia obowiązkowe są określone w szkolnym planie nauczania. Dyrektor szkoły może uznać także inne zajęcia za obowiązkowe, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
 5. W przypadku nieobecności ucznia rodzice mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia szkoły w formie zwyczajowo przyjętej. W przypadku nieobecności, o której rodzice nie poinformowali szkoły, wychowawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia rodziców ucznia.
 6. Usprawiedliwienia nieobecności przez rodziców w terminie siedmiu dni oraz podania ich przyczyny.
 7. Uzupełniania na bieżąco zaległości powstałych na skutek nieobecności ( w tym: uzupełnienie notatek z lekcji, prac domowych, itp.)
 8. Przestrzegania na lekcjach zasad pracy ustalonych przez nauczyciela.
 9. W czasie zajęć lekcyjnych oraz podczas przerw uczniowi nie wolno korzystać z urządzeń elektronicznych, które nie są wskazane przez nauczyciela jako pomoc dydaktyczna tj. telefony komórkowe.
 10. Nagrywanie dźwięku i obrazu posiadanymi przez ucznia urządzeniami jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej. Urządzenia i komórki użyte z naruszeniem pkt. 9 i 10 będą zabrane do „ depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.
 11. Uczeń regularnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne. W przypadku opuszczenia ok. 25% lekcji z danego przedmiotu nauczyciel może wymagać od ucznia zaliczenia większej partii materiału.
 12. W czasie zajęć uczniowi nie wolno spożywać posiłków, żuć gumy i pić.
 13. Zgodnie ze statutem szkoły, decyzją dyrektora szkoły, na wniosek Rady Pedagogicznej, uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności w łącznym wymiarze 50 godzin.

Pisemne i ustne sprawdziany wiedzy

 1. Sposoby ustnych sprawdzianów wiedzy i krótkich sprawdzianów pisemnych, tzw. kartkówek, ustala nauczyciel. Kartkówka może obejmować najwyżej trzy ostatnie tematy lekcyjne.
 2. Obowiązkiem nauczyciela jest informowanie uczniów o terminie i zakresie przekrojowego pisemnego sprawdzianu wiedzy. Termin sprawdzianu oraz jego zakres powinny być określone z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Uczeń ma prawo do uzyskania informacji o wynikach pracy pisemnej w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od jej napisania.
 4. Uczniów obowiązuje samodzielna praca. Prace niesamodzielne są oceniane jako niedostateczne. Powtarzające się niesamodzielne prace są podstawą do obniżenia oceny ze sprawowania.
 5. Obecności na zapowiedzianych pracach klasowych. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności nauczyciel ma prawo postawić za pracę klasową ocenę niedostateczną.

Nagrody i kary

 1. Nagrody są trzystopniowe:
  ♦ publiczna pochwała,
  ♦ umieszczenie informacji o szczególnych osiągnięciach ucznia w wyznaczonym miejscu,
  ♦ wpisanie pochwały do akt ucznia.
 2. Organ prowadzący może przewidzieć również nagrody rzeczowe.
 3. W razie naruszenia regulaminu szkoły przewidywane są następujące kary:
  ♦ upomnienie z wpisem do dziennika,
  ♦ rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą w obecności dyrektora szkoły,
  ♦ pisemne upomnienie z adnotacją do akt ucznia,
  ♦ skreślenie z listy uczniów (zgodnie ze statutem szkoły)
 4. Dwukrotne pisemne upomnienie ucznia przez dyrektora szkoły automatycznie powoduje otrzymanie pisemnej nagany.
 5. Jednorazowa pisemna nagana dyrektora szkoły powoduje wysłanie listu ostrzegawczego do rodziców ucznia.
 6. Kolejne poważne złamanie regulaminu karane jest usunięciem ze szkoły.
 7. Poważne naruszenie regulaminu szkoły może spowodować pominięcie kar niższego rzędu (zamiast upomnienia ustnego uczeń otrzymuje naganę)
 8. Za wymienione poniżej wykroczenia uczeń może zostać usunięty ze szkoły: picie alkoholu, palenie papierosów, używanie środków odurzających na terenie szkoły, wycieczkach szkolnych lub na imprezach organizowanych przez szkołę oraz posiadanie tych używek, opuszczenie bez usprawiedliwienia 50 godzin edukacyjnych., rażące zakłócanie toku lekcji.

Ubiór szkolny

 1. W szkole zabrania się noszenia obuwia używanego na zewnątrz szkoły oraz wnoszenia do klas okrycia wierzchniego. Uczeń obowiązany jest korzystać z przydzielonego mu miejsca w szatni szkolnej.
 2. Ubiór ucznia powinien być schludny i czysty. Na wszystkich uroczystościach szkolnych ( np. ślubowanie, rozpoczęcie i zakończenie roku, akademie rocznicowe i inne) obowiązuje strój galowy.
 3. Ucznia obowiązuje strój szkoły w czasie zajęć lekcyjnych na terenie szkoły i w czasie oficjalnych wyjść i uroczystości organizowanych przez szkołę bądź takich, w których szkoła oficjalnie uczestniczy.
 4. Elementami obowiązującego stroju są: koszulka polo z długim lub krótkim rękawem w kolorach jednolitych do wyboru ( dla całej klasy) : granatowym, żółtym, czerwonym, czarnym lub białym z logo szkoły , natomiast w stroju galowym: biała koszula dla chłopców oraz biała bluzka dla dziewcząt, czarny dół ( spódnica – dziewczęta, spodnie – chłopcy) oraz krawat lub musznik w kolorze błękitnym z logo szkoły.
 5. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój: biały t-shirt, czarne, krótkie spodenki, obuwie miękkie typu: „halówki” z białą podeszwą oraz dres na zajęcia na podwórzu.
 6. Biżuteria dopuszczona na terenie szkoły ograniczona jest do: skromnego pierścionka, ew łańcuszka , małych, przylegających do uszu kolczyków.
 7. Na terenie szkoły makijaż jest niedozwolony.

Organizacja życia szkoły

 1. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli – samorząd szkolny, którego regulamin zatwierdza dyrektor szkoły.
 2. Każda klasa wybiera starostę, jego zastępcę i skarbnika na dwa semestry. Są oni zwolnieni z obowiązku pełnienia dyżurów.
 3. Dyżurni klasowi wyznaczani są kolejno z listy na okres tygodnia. Są oni odpowiedzialni za przygotowanie sali do zajęć oraz pozostawienie jej w porządku po zakończeniu lekcji.
 4. W przypadku nieobecności dyżurnych ich obowiązki przejmuje starosta lub osoba przez niego wyznaczona.
 5. Uczniowie zgłaszają nauczycielowi konieczność wyjścia z klasy w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
 6. Uczniowie mogą wchodzić do pokoju nauczycielskiego tylko w koniecznych wypadkach, uprzednio zapukawszy, po otrzymaniu zezwolenia przebywającego tam nauczyciela.
 7. Uczeń ma obowiązek zwrócić się do wychowawcy lub innego nauczyciela w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia własnego lub kolegów/koleżanek, w tym również zagrożenia wynikającego z kontaktu z alkoholem i narkotykami. Wychowawca (nauczyciel) ma obowiązek udzielić pomocy uczniowi.
 8. W szkole propagowany jest zdrowy styl życia i obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 9. Procedura postępowania w razie wypadku bądź choroby ucznia opracowana jest przez pielęgniarkę szkolną i specjalistę ds. BHP.
 10. Zachowanie się w pracowniach na terenie szkoły i poza nią określają regulaminy pracowni.

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do

 1. poszanowania własnej godności, poczucia bezpieczeństwa, dyskrecji w sprawach osobistych i uzyskanych ocen,
 2. wyrażania w sposób kulturalny własnych opinii na temat życia szkoły oraz metod nauczania,
 3. znajomości programu nauczania i kryteriów oceniania,
 4. otrzymania dodatkowej pomocy w nauce, jeśli napotka trudności w zrozumieniu i opanowaniu materiału,
 5. otrzymywania bieżącej informacji o ocenach i uzasadnienia,
 6. kandydowania do samorządu uczniowskiego.

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek

 1. Dbać o czystość mowy ojczystej. Używanie słów wulgarnych będzie traktowane jako wykroczenie przeciwko regulaminowi szkolnemu.
 2. Przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania przekonań, poglądów i godności osobistej drugiego człowieka.
 3. Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole i otoczeniu.
 4. Uczeń lub zespół winny szkody, jest odpowiedzialny materialnie za dokonane zniszczenia. Na poczet wyrządzonej szkody rodzic musi wnieść opłatę w wysokości: 300,00 zł.( słownie: trzystu złotych)
 5. Punktualnie uczęszczać na wszystkie zajęcia obowiązkowe.
 6. Uczeń, który nie ćwiczy na zajęciach WF i Taekwon-Do zobowiązany jest przebywać pod opieką nauczyciela tych zajęć i zachowywać się tak by nie przeszkadzać w prowadzonej lekcji.
 7. Zawsze posiadać dzienniczek ucznia.
 8. Usprawiedliwiać nieobecności w terminie do tygodnia od zakończenia nieobecności:
  a) po wymienionym terminie wychowawca ma prawo nie uwzględnić usprawiedliwienia nawet, gdy jest ono zasadne,
  b) wszystkie usprawiedliwienia muszą się znajdować w dzienniczku ucznia, aby w każdej chwili był do nich wgląd,
  c) wpis do dzienniczka musi zostać dokonany nawet w sytuacji, gdy rodzic usprawiedliwia ucznia ustnie,
  d) usprawiedliwianie nieobecności dotyczy także wszystkich wyjazdów szkolnych
 9. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, wykonywać polecenia nauczycieli i wychowawców.
 10. Stosować się do poleceń wychowawcy dotyczących wyglądu zewnętrznego (ubioru, fryzury, makijażu itp.).
 11. W szkole obowiązuje zakaz posiadania i rozpowszechnienia materiałów pornograficznych.
 12. W czasie zajęć szkolnych, przerw oraz tzw. „okienek” uczeń nie ma prawa opuszczać samowolnie terenu szkoły. W sytuacjach szczególnych niezbędne jest uzyskanie zezwolenia wychowawcy na opuszczenie terenu szkolnego. W przypadku nieobecności wychowawcy zezwolenia może udzielić dyrekcja szkoły.
 13. W przypadku potrzeby nagłego zwolnienia ucznia z lekcji do domu (np. złe samopoczucie) niezbędne jest uzyskanie zgody wychowawcy przy jednoczesnej telefonicznej aprobacie rodziców. W razie nieobecności wychowawcy, zgodę może wyrazić nauczyciel prowadzący lekcję lub dyrekcja.
 14. Uczniowie z trudnościami w nauce czytania i pisania zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach reedukacyjnych. Jest to warunkiem uwzględniania tych trudności przy ocenianiu osiągnięć w nauce oraz stosowaniu odrębnych kryteriów oceniania.
 15. Uczeń godnie zachowuje się poza szkołą.

Współpraca z rodzicami

 1. Nauczyciele
  ♦ nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
  ♦ wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
  ♦ jest zobowiązany do bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania
  ♦ udziela pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych
  ♦ odpowiada za kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdraża do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju
  ♦ upowszechnia samorządność jako metodę wychowawczą
  ♦ jest odpowiedzialny za ochronę uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowania niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej
  ♦ udziela uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów i konkursów
 2. Wychowawcy klas
  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:♦ tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
  ♦ przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie
  ♦ inspirowanie działań zespołowych uczniów
  ♦ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami i członkami społeczności szkolnej
 3. Nauczyciel ma prawo
  ♦ decydować o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
  ♦ decydować o treści programowej koła lub zespołu, które prowadzi
  ♦ decydować o bieżącej ocenie semestralnej i rocznej swoich uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami oceniania,
  ♦ współdecydować o ocenie z zachowania swoich uczniów,
  ♦ ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
 4. Rodzice mają prawo do:
  ♦ znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
  ♦ znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania
  ♦ znajomości statutu szkoły i innych przepisów prawa wewnątrzszkolnego w tym Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
  ♦ uzyskiwania na bieżąco informacji na temat zachowania, postępów lub trudności w nauce swojego dziecka
  • wglądu do prac klasowych swego dziecka
  • wnioskowania do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły o zorganizowanie określonych zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami swoich dzieci.
 5. Rodzice mają obowiązek
  ♦ zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Wewnętrznym Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku,
  ♦ zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych
  ♦ interesowania się pracą lekcyjną oraz domową swojego dziecka
  ♦ powiadamiania szkoły o przyczynach nieobecności dziecka w szkole (zwolnienie dziecka może odbywać się na podstawie pisemnej zgody rodzica lub telefonicznie)
  ♦ uczestniczenia w zebraniach klasowych
  ♦ do systematycznego kontaktowania się z wychowawcą (minimum podczas zebrań rodziców odbywających się wg harmonogramu
  ♦ przybycia na każde wezwanie ustne/pisemne wychowawcy swego dziecka lub dyrekcji,
  ♦ pokrycia kosztów lub naprawienia szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko.
 6. Niedopuszczalne jest
  ♦ ingerowanie rodzica i samodzielne rozstrzyganie przez niego konfliktów swego dziecka na terenie szkoły, polegające np. na strofowaniu innych dzieci, zwracaniu im uwagi, szarpaniu ich czy dotykaniu w jakikolwiek brutalny sposób,
  ♦ zwracanie się do dyrekcji, kadry pedagogicznej, pracowników szkoły w sposób niekulturalny, obelżywy, zwłaszcza w obecności uczniów.

 

 Pieczęć organu prowadzącego szkołę
 Białystok, 1 września 2012 r.

Wydarzenia