Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy

Prywatnego Gimnazjum Nr 9
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku

na lata 2013-2018

 

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
 Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

                                                                                                    Jan Paweł II

 

Koncepcja pracy oparta jest o zalecenia Parlamentu Europejskiego z roku 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Jest w nich mowa o:

 1. Porozumiewaniu się w języku ojczystym.
 2. Porozumiewaniu się w językach obcych.
 3. Kompetencjach matematycznych i podstawowych kompetencjach naukowo-techniczych.
 4. Kompetencjach informatycznych.
 5. Umiejętności uczenia się.
 6. Kompetencjach społecznych i obywatelskich.
 7. Inicjatywie i przedsiębiorczości.
 8. Świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

Motywem przewodnim koncepcji pracy szkoły jest kształcenie tych umiejętności.

W przyszłości będziemy analizować najnowsze dokumenty zakreślające ramy strategii dla Edukacji:  „Europa 2020” i „Edukacja i Szkolenie 2020”. Interesujące zwłaszcza i dające szanse rozwoju są dwie główne inicjatywy UE  „Mobilna młodzież”  i  „Nowe umiejętności dla  nowych miejsc pracy”

 

I. Cele szkoły

 1. Cele ogólne: perspektywiczno – strategiczne
  a)    promować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku
  b)    rozwijać samodzielność uczniów
  c)    podnosić jakość nauczania i uczenia się.
 2. Cele etapowe  i operacyjne
  a)    wypracować efektywne metody pracy z uczniem zdolnym  i uczniem mającym trudności  w nauce
  b)   dobrze i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotować  do podjęcia nauki  w szkole ponadgimnazjalnej
  c)   włączyć większą liczbę rodziców w życie szkoły.

 

II.  Misja szkoły

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania,  stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

 

Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku to miejsce

 1. poszanowania godności i praw każdego człowieka;
 2. sprawiedliwego rozwiązywania problemów;
 3. przygotowania uczniów- wychowanków do
  – zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom   dorosłego życia;
  – świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie;
  – dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie;
  – korzystania ze źródeł informacji;
  – wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań;
  – poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania;
  – uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.
 4. uświadomienia wychowankom, że uczą się nie dla szkoły, nauczycieli i rodziców, lecz dla  swego własnego życia.

 

III. Wizja szkoły

Szkoła bezpieczna i przyjazna, która z szacunkiem dla tradycji kreuje nowoczesność.

 

IV. Model absolwenta


Nasz absolwent

 1. ma poczucie własnej godności i wartości
 2. wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce
 3. jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki
 4. szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe
 5. odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości
 6. rozumie innych i potrafi z nimi współpracować
 7. radzi sobie ze stresem
 8. jest otwarty na innych, szczery i życzliwy
 9. jest asertywny
 10. jest kulturalny i odpowiedzialny
 11. ma poczucie humoru
 12. dba o swoje zdrowie i otoczenie

V.    Nauczyciel w naszej szkole

 1. uczy poszukiwania , porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 2. uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
 3. uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 4. troszczy się o harmonijny rozwój ucznia
 5. wprowadza go w świat wiedzy
 6. stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
 7. rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 8. rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.

 

Koncepcja przyjęta przez Radę Nauczycieli na jej posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2013 r.

Wydarzenia