Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Prywatne Gimnazjum Nr 9 im Marii Konopnickiej w Białymstoku

§ 1

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych.
3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

a) zapewnienie opieki wychowankom po zajęciach lekcyjnych,
b) pomoc w nauce i odrabianiu pracy domowej,
c) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
d) organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez gry i zabawy ruchowe oraz dostarczenie dzieciom możliwości rozrywki i relaksu,
e) kształtowanie zachowań prospołecznych, np: empatii, asertywności itp.
f) integracja uczniów,
g) przeciwdziałanie agresji i przemocy,
h) współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły.

4. Oprócz zadań wymienionych w ptk. 3 świetlica może organizować:

a) zajęcia dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,
b) imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe),
c) imprezy pozaszkolne (konkursy międzyświetlicowe, zawody, turnieje, itp.)

5. Opiekę uczniom zapisanym do świetlicy zapewniają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły w ramach dodatkowych godzin opiekuńczo-wychowawczych wynikających z art.42 Karty Nauczyciela (na jednego nauczyciela przypada nie więcej niż 25 -u uczniów)
6. Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, higienistką szkolną, dyrekcją szkoły i rodzicami/opiekunami prawnymi przekazując uwagi o zachowaniu dziecka lub inne sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.

§ 2

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie A.S. „Nasza Szkoła”Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Marii Konopnickiej uczęszczający do klas I – III (w wyjątkowych sytuacjach indywidualnych – klas IV – VI).

§ 3

1. Do świetlicy uczniów przyjmuje się na prośbę rodziców/opiekunów.
2. Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania ze świetlicy podejmuje kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
4. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, zobowiązany jest fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
5. Obowiązki dziecka zapisanego do świetlicy:
Uczeń:

a) Wykonuje polecenia wychowawców,
b) Zachowuje się kulturalnie na stołówce, podczas pobytu w świetlicy, odnosi się z szacunkiem do wychowawców, pracowników, rodziców oraz kolegów i koleżanek,
c) W żadnym wypadku nie stosuje przemocy oraz agresji,
d) Stosuje się do upomnień wychowawcy,
e) Przestrzega zasad czystości i higieny osobistej,
f) Po zakończonych lekcjach zgłasza swoją obecność u wychowawcy świetlicy
(nauczyciele po zakończeniu ostatniej w danym dniu lekcji sprowadzają dzieci do świetlicy szkolnej),
g) Każdorazowe wyjście ze świetlicy zgłasza u wychowawcy, bez zgody wychowawcy nie oddala się ze świetlicy,
h) Odrabia zadania domowe w ciszy i skupieniu, przy pomocy nauczyciela
(niestosowanie się do tej zasady skutkuje usunięciem ucznia z „odrabianki” w danym dniu)
i) Przebywa w świetlicy w zmienionym obuwiu,
j) Dba o porządek i czystość w świetlicy,
k) Szanuje sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.

§ 4

1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy.
2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki i Rocznym Planem Pracy Szkoły.
3. Plan pracy świetlicy oraz tygodniowy rozkład zajęć ustala kierownik świetlicy wespół z wychowawcami.
4. Rodzice mają prawo opiniowania i wnioskowania w sprawach świetlicy.

§ 5

1. Wychowankowie świetlicy mogą brać udział w imprezach, uroczystościach i konkursach poza szkolnych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
2. Kierownik świetlicy lub wychowawcy każdorazowo zgłaszają wyjście na imprezy poza szkolne.

§ 6

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w świetlicy. Stawka ustalana jest we wrześniu przez dyrektora szkoły. Pieniądze przeznaczone są na potrzeby świetlicy.
2. Na początku każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu rodzice są zapoznawani z regulaminem świetlicy. Składając podpis pod regulaminem rodzice zobowiązują się do jego przestrzegania i wyrażają zgodę z jego przepisami.
3. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby).
4. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy/zostanie sprowadzone i przekazane wychowawcy świetlicy przez nauczyciela po zakończeniu ostatniej lekcji danego dnia.
5. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od momentu zakończania zajęć dydaktycznych przez naszych uczniów do godz. 17.00. Pobyt dziecka po godzinie 17.00 należy uzgodnić z wychowawcą świetlicy co najmniej dzień wcześniej oraz uiścić opłatę w wysokości 10 zł. za następną rozpoczętą godzinę. Poza godzinami pracy świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka.
6. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17.00 (lub ustalonej co najmniej dzień wcześniej innej poźniejszej) wychowawcy próbują skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn nieodebrania dziecka. Po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko nadal przebywa w szkole czekając na rodziców/opiekunów prawnych lub inne wskazane osoby pod opieka wychowawców. W przypadku braku jakuiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, w uzasadnionych przypadkach, szkoła może poinformować najbliższy komisariat policji.

§ 7

1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

a) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
b) tygodniowy rozkład zajęć,
c) dzienniki zajęć,
d) karty zgłoszeń dzieci,
e) sprawozdania z działalności świetlicy,
f) plan dnia.

§ 8

1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o właściweb wykorzystanie i zabezpieczenie.
2. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
3. Kierownik świetlicy i wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy.
4. Świetlica nie odpowiada za zgubione oraz zniszczone rzeczy uczniów.

§ 9

1. Prawa ucznia w świetlicy:
Uczeń ma prawo do:

a) znajomości swoich praw i obowiązków,
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
e) życzliwego, podmiotowego traktowania,
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
h) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

2. Obowiązki ucznia w świetlicy:
Uczeń ma obowiązek:

a) dbać o ład i porządek,
b) zostawiać tornister, ubranie wierzchnie oraz obuwie w worku w wyznaczonym miejscu w szatni świetlicy,
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

Wydarzenia