Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej

Statut

Statut Prywatnego Gimnazjum Nr 9 im Marii Konopnickiej w Białymstoku

Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych.
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami).
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz.674 z późniejszymi zmianami) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych.
Tekst jednolity wprowadzony w życie z dniem 1 września 2012 r.

Spis Treści

Rozdział I. Informacje ogólne
Rozdział II. Cele i zadania Gimnazjum
Rozdział III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
Rozdział IV. Organy szkoły i ich kompetencje
Rozdział V. Uczniowie
Rozdział VI. Rodzicie
Rozdział VII. Nauczyciele i inni pracownicy
Rozdział VIII. Organizacja pracy Gimnazjum
Rozdział IX. Finansowanie działalności Gimnazjum
Rozdział X. Zasady przyjmowania uczniów do Gimnazjum
Rozdział XI. Przepisy końcowe

 

 

Rozdział I. Informacje ogólne

§ 1

1. Nazwa gimnazjum brzmi: Akademia Sukcesu „Nasza Szkoła” Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
2. Nazwa gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu. Na tablicach i pieczęciach urzędowych może być używana nazwa skrócona w brzmieniu:
Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku.
3. Na świadectwach gimnazjalnych i innych dokumentach, wydawanych przez gimnazjum podaje się nazwę gimnazjum:
Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
4. Organem prowadzącym gimnazjum jest osoba fizyczna: mgr Ewa Suchocka zamieszkała w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ks. Abp. E.Kisiela 8.
5. Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Białymstoku przy ul. Ks. Abp. Edwarda Kisiela 8.

 

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o

1. Gimnazjum – należy przez to rozumieć budynek podstawowej siedziby gimnazjum wraz z terenem przynależnym gimnazjum przy ul. Ks. Abp Edwarda Kisiela 8 w Białymstoku oraz wszystkie inne miejsca, w których znajdują się uczniowie pod opieką nauczycieli podczas realizacji zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.
2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora gimnazjum obecnego w gimnazjum, lub osobę zastępującą go w czasie jego nieobecności.
3. Uczniach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież gimnazjalną pobierającą naukę w gimnazjum, pozostające pod opieką wychowawczo-dydaktyczną nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum.
4. Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w gimnazjum, dla których pracodawcą jest organ prowadzący gimnazjum.
5. Rodzicach – należy przez to rozumieć posiadających prawa rodzicielskie rodziców lub prawnych opiekunów uczniów gimnazjum.

§ 3

1. Gimnazjum jest szkołą niepubliczną.
2. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata i jest realizowany w oparciu o przepisy prawa dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.

§ 4

1. Gimnazjum realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.
2. Zajęcia edukacyjne odbywają się w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla publicznego gimnazjum.
3. W gimnazjum stosuje się zasady klasyfikacji i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów obowiązujące gimnazjum publiczne.
4. Procedury egzaminów, o których mowa w pkt. 3 ustala organ prowadzący gimnazjum w oparciu o przepisy prawa oświatowego.
5. Gimnazjum prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla gimnazjów publicznych.
6. Gimnazjum zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli gimnazjów publicznych.

§ 5

1. Dobro dziecka jest najwyższą wartością chronioną przez gimnazjum.
2. Gimnazjum dopuszcza rekrutację uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co wiąże się z wyposażeniem placówki w odpowiednie urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny oraz opiekę medyczną.

§ 6

Nadzór pedagogiczny nad gimnazjum sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

Rozdział II. cele i zadania Gimnazjum

§ 7

1. Celem naczelnym gimnazjum jest wszechstronny rozwój twórczej osobowości ucznia – w sferze duchowej, intelektualnej i fizycznej dbając przy tym o takie wartości jak: prawda, dobro i piękno.
2. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie i wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Deklaracji Praw Dziecka oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyczny gimnazjum, a w szczególności zapewnia uczniom:

a) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
b) realizację programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
c) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
d) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
e) znalezienie w gimnazjum środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
f) sprawowanie opieki nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami gimnazjum, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;
g) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 8

1. Realizacja celów i zadań gimnazjum następuje poprzez:
a) integrację wiedzy nauczanej i wychowania, co jest warunkiem prawidłowego, wszechstronnego rozwoju dziecka,
2. Oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:

a) rozwijanie poczucia tożsamości narodowej dzieci,
b)wprowadzanie uczniów w polską kulturę i historię
c) wychowanie patriotyczne
d) personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,
g) wpajanie zasad kultury życia codziennego i tolerancji.

3. Prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, zajęć korekcyjnych,
4. Prowadzenie lekcji religii lub etyki w gimnazjum;
5. Pracę pedagogów gimnazjalnych wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
6. Naukę dwóch języków obcych.

§ 9

1. Gimnazjum dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

a) dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim;
b) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
c) przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 18 uczniów – w czasie wycieczki, na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej;
d) zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej;
e) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
f) szkolenie pracowników w zakresie bhp;
g) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu gimnazjalnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;
h) zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego posiłku w stołówce szkolnej.

§ 10

1. Gimnazjum organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz opracowuje procedury udzielania pomocy.
2. Nauczyciele, wychowawcy gimnazjum prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

a) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
b) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

3. W celu udzielenia pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych powołuje się zespoły złożone z nauczycieli i specjalistów.

Rozdział III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

§ 11

Ocenianie wewnątrzszkolne

1. W gimnazjum obowiązują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalane przez ministra właściwego dla spraw oświaty.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 12

Wyszczególnienie podziału ocen, punktową skalę ocen, kryteria i zasady oceniania zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik Nr 2 do Statutu.

§ 13

Nauczyciele na początku każdego roku gimnazjalnego są zobowiązani do poinformowania uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej.

§ 14

Ocena zachowania

1. W gimnazjum ustala się śródroczną i roczną ocenę według następującej skali:

– wzorowe
– bardzo dobre
– dobre
– poprawne
– nieodpowiednie
– naganne

2. Ocena zachowania uwzględnia:

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych a w szczególności obejmuje:

– wywiązywanie się z obowiązków ucznia
– postępowanie zgodnie z dobrem społeczności gimnazjalnej
– dbałość o honor i tradycje gimnazjum
– dbałość o piękno mowy ojczystej
– dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
– godne, kulturalne zachowanie się w gimnazjum i poza nim
– okazywanie szacunku innym osobom.

§ 15

Wychowawca klasy zobowiązany jest na początku każdego roku szkolnego poinformować uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania a w szczególności; o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 16

1. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów dziecka).
2 .Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca ustalający ocenę zachowania powinien ją uzasadnić.

§ 17

W uzasadnionych przypadkach, na podstawie opinii lekarza. uczeń może być zwolniony decyzją dyrektora, na czas określony z zajęć:

– wychowania fizycznego,
– zajęć na pływalni.
– zajęć teakwondo.

§ 18

Szczegółowe warunki i zasady oceniania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,, egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów realizujących obowiązek szkolny poza gimnazjum, egzaminu poprawkowego, czy sprawdzianu kończącego naukę w gimnazjum opisano w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Uczniów Prywatnego Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku – załączniku nr 2, który stanowi integralną część niniejszego Statutu.

Rozdział IV. Organy Gimnazjum i ich kompetencje

§ 19

1. Organami gimnazjum są:

a) prowadzący gimnazjum
b) dyrektor gimnazjum
c) wicedyrektor (jeżeli został powołany)
d) rada pedagogiczna
e) rada rodziców (jeżeli została utworzona)
f) samorząd uczniowski (jeżeli został utworzony).

§ 20

Organ prowadzący Gimnazjum

1. Prowadzący gimnazjum:

a) nadaje gimnazjum statut,
b) powołuje i odwołuje dyrektora gimnazjum,
c) ustala wysokość czesnego za naukę i wysokość innych opłat,
d) zarządza majątkiem gimnazjum.

2. Prowadzący gimnazjum decyduje (po zasięgnięciu opinii dyrektora gimnazjum) w sprawach:

a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,
b) wynagradzania i premiowania nauczycieli i innych pracowników gimnazjum
c) wewnętrznej organizacji gimnazjum i jej bieżącego funkcjonowania.

2. Do kompetencji prowadzącego gimnazjum należy:

a) zatwierdzanie uchwał rady pedagogicznej w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
b) rozstrzyganie ewentualnych sporów między radą pedagogiczną a dyrektorem gimnazjum,
c) rozpatrywanie odwołań uczniów bądź ich rodziców od sankcji nałożonych na ucznia za nieprzestrzeganie postanowień statutu.

§ 21

Dyrektor Gimnazjum

1. Osoba prowadząca gimnazjum powołuje dyrektora gimnazjum.
2. Dyrektor przestrzega art.  7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne gimnazjum oraz kieruje całokształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz administracyjno-gospodarczej gimnazjum w szczególności:

a) przyjmuje uczniów oraz prowadzi ich sprawy w oparciu o przepisy Ministra Edukacji Narodowej, informuje dyrektorów szkół rejonowych o realizowaniu przez ich uczniów obowiązku gimnazjalnego w tutejszej gimnazjum,
b) organizuje i kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą gimnazjum i reprezentuje ją na zewnątrz,
c) dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów nauczania na dany rok szkolny,
d) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
e) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców jeżeli jest nauczycielem, lub powierza (uzyskując akceptację organu prowadzącego gimnazjum) pełnienie tego nadzoru wyznaczonemu przez siebie nauczycielowi,
f) realizuje zarządzenia prowadzącego gimnazjum oraz uchwały rady pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami,
g) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem z zastosowaniem art.41 ust.3 ustawy o systemie oświaty,
h) wnioskuje do prowadzącego gimnazjum w sprawie rozwoju bazy materialno-technicznej gimnazjum, (pomoce naukowe, wystrój gimnazjum, dyscyplina nauki, bhp), zapewnia warunki do prawidłowej pracy, organizuje spotkania z rodzicami, uczestniczy w imprezach gimnazjalnych i pozagimnazjalnych,
i) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
j) organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej uwzględniając cele i zadania statutowe gimnazjum oraz ocenianie kadry
k) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum,
l) współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców jeżeli zostały powołane,
ł) stwarza warunki do działania w gimnazjum organizacji wspierających jego działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną,
m) ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy gimnazjum,
n) odpowiada za realizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego, 16) odpowiada za dokumentację gimnazjum,17) dba o powierzone przez prowadzącego mienie gimnazjum, ściśle realizuje zadania wynikające z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
o) okresowo informuje prowadzącego gimnazjum o wynikach jego działania.

3. Dyrektor gimnazjum ma prawo do:

a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom gimnazjum,
b) wnioskowania do prowadzącego gimnazjum w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników gimnazjum,
c) wnioskowania do prowadzącego gimnazjum w sprawie premiowania i nagradzania pracowników, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
d) przyjmowania uczniów do gimnazjum,
e) oceny pracy nauczycieli,
f) decydowania (w porozumieniu z organem prowadzącym) o zmianach w wewnętrznej organizacji pracy gimnazjum i jej bieżącym funkcjonowaniu,
g) wnioskowania do prowadzącego gimnazjum w sprawie zmian w statucie
h) reprezentowania gimnazjum na zewnątrz oraz podpisywania dokumentów i korespondencji

4. Dyrektor odpowiada przed organem prowadzącym gimnazjum za:

a) poziom uzyskiwanych przez gimnazjum wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad młodzieżą,
b) zgodność funkcjonowania gimnazjum z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,
c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie gimnazjum i podczas zajęć organizowanych przez gimnazjum oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów gimnazjalnych,
d) prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej (w zakresie określonym przez pracodawcę) i uczniowskiej,
e) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

5. Dyrektor gimnazjum może być odwołany ze stanowiska:

a) przez prowadzącego gimnazjum zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
b) na własną prośbę,
c) w razie urlopu lub zwolnienia lekarskiego obowiązki dyrektora przejmuje wskazany pisemnie przez dyrektora członek rady pedagogicznej. W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora – nauczyciela go zastępującego wyznacza organ prowadzący gimnazjum.

§ 22

Wicedyrektor Gimnazjum

1. Organ prowadzący gimnazjum może powołać wicedyrektora gimnazjum, który zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez osobę prowadzącą gimnazjum w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno – gospodarczej, wicedyrektor pracuje w oparciu o szczegółowy przydział czynności opracowany przez osobę prowadzącą gimnazjum.
2. Wicedyrektorowi w drodze przydziału obowiązków służbowych zostają przydzielone i określone przez organ prowadzący gimnazjum, kompetencje i wymagania.

§ 23

Rada pedagogiczna.

1. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia.
2.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum lub w zastępstwie wicedyrektor.
3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
4. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) uchwalanie regulaminu własnej działalności,
b) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum formalnie przedkładanych przez dyrektora,
c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
d) opracowanie i przyjęcie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
e) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum przedkładanych z pozytywną opinią organu prowadzącego,
f) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku do prowadzącego gimnazjum o przeniesienie ucznia do gimnazjum rejonowego drogą administracyjną,
g) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z przyczyn nieusprawiedliwionych.

7. Rada pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

a) arkusza organizacyjnego,
b) tygodniowego rozkładu zajęć w gimnazjum,
c) propozycji dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych.

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Rada pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły przedmiotowe oraz określać zakres ich prac.
10. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje dyrektor – na wniosek zespołu.
11. Przewodniczący rady jest zobowiązany do:

a) realizacji uchwał rady
b) dbanie o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli
c) zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

12. Członek rady pedagogicznej zobowiązany jest do:

a) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
b) czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej
c) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, także wówczas kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
d) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

13. Zebrania rady są protokołowane.

§ 24

Rada rodziców

1. W gimnazjum na wniosek rodziców, rady pedagogicznej lub dyrektora może być powołana rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów.
2 Rada rodziców jest organem wspierającym gimnazjum i opiniodawczym.
3. Rada rodziców:

a) wspiera współpracę rodziców ze gimnazjum oraz działalność statutową gimnazjum,
b) współdziała z dyrektorem gimnazjum
c) może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej gimnazjum, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym,
d) udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu.

4. Sposób wyłaniania rady rodziców oraz zasady jej działania określa regulamin przez nią opracowany, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum i powinien być uzgodniony z dyrektorem.

§ 25

Samorząd uczniowski

1. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów a ich działalność opiera się na pracy społecznej.
2. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy gimnazjum, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizowania życia gimnazjalnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami, po uprzednim porozumieniu się w takich sprawach z dyrektorem,
e) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
f) prawo wnioskowania o przyznanie, uchylenie lub zawieszenie kary w stosunku do ucznia,
g) prawo do oddelegowania swojego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, w części, w której poruszane są problemy wnoszone przez dzieci lub gdy chodzi o realizację podjętych przez samorząd decyzji,
h) prawo zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień.

3. Samorząd uczniowski realizuje następujące cele:

a) działa na rzecz kształtowania idei samorządności uczniowskiej,
b) dba o partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych gimnazjum,
c) tworzy możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia uczniów na szeroko rozumiane potrzeby społeczne (działalność charytatywna).

4. Cele samorządu realizowane są poprzez konkretne zadania ujęte w planie pracy samorządu na dany rok szkolny. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji. Pozostałe zapisy, dotyczące pracy samorządu określa odrębny regulamin.
5. Szczegółowe prawa i obowiązki oraz zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin samorządu uczniowskiego, ustalany przez jego przedstawicieli i zatwierdzony przez dyrektora.
6. Na wniosek dyrektora samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.
7. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi gimnazjum.

Rozdział V. Uczniowie

§ 26

1. Gimnazjum jest szkołą ogólnodostępną, dla osób, które zobowiązują się respektować jego Statut i regulaminy.
2. Uczniowie przyjmowani są do gimnazjum na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), z którymi dyrektor przeprowadza rozmowę.
3. Uczeń przyjęty do gimnazjum otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej gimnazjum.
4. Szczegółowe zasady współpracy rodziców ze gimnazjum w przypadku dzieci wymagających szczególnej opieki (np. dzieci z orzeczeniami z poradni psychologiczno- pedagogicznej, obcojęzyczne) ustala dyrektor gimnazjum po konsultacji z wychowawcą klasy, do której dziecko zostało przyjęte.

§ 27

Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Gimnazjum

1. Na wniosek rodziców, dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza gimnazjum.
2.Zezwolenie, o którym mowa w ust.1, może być wydane, jeżeli:

a) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja
b) do wniosku dołączono:
– opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia
– zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w §18 rozdz. III.

3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust.1, następuje:

a) na wniosek rodziców,
b) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
c) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

4. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza gimnazjum ma prawo uczestniczyć gimnazjum w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art.64 ust.1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 28

Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
c) poszanowania swej godności, przekonań i własności,
d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
f) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
g) korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,
h) wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w gimnazjum,
i) nauki religii w gimnazjum na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów,
j) otrzymywania pomocy w przypadku trudności jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań,
k) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego i Statutu gimnazjum.

§ 29

Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Wewnętrznym Gimnazjum, a zwłaszcza:

a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,
b) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,
c) przeciwstawiać się przejawom brutalności,
d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,
e) dbać o dobro, ład i porządek w gimnazjum,
f) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,
g) przestrzegać regulaminów pomieszczeń gimnazjalnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala rekreacyjna),
h) godnie reprezentować swoje gimnazjum.

2. Uczeń ma obowiązek noszenia jednolitego stroju na terenie gimnazjum. Obowiązujący strój szkolny oraz strój galowy opisane zostały w Regulaminie Wewnętrznym Gimnazjum.
3. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren gimnazjum środków zagrażających życiu i zdrowiu.
4. Uczniowie mają obowiązek szanować mienie szkolne (wyposażenie klas i innych pomieszczeń). Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice/opiekunowie ucznia, który ją wyrządził lub rodzice/opiekunowie grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania.
5. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych lekcjach.
6. W okresie ustalonym przez dyrekcję gimnazjum, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.
7. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu gimnazjum podczas przerw.
8. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.
9. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do gimnazjum, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

§ 30

1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

a) uroczystości gimnazjalnych wynikających z ceremoniału gimnazjalnego,
b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren gimnazjum w charakterze reprezentacji,
c) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.
2. Ubiór codzienny ucznia stanowi mundurek szkolny:
a) na terenie budynku gimnazjalnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy),
b) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki,
c) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

3. Ustala się jeden dzień w tygodniu: piątek – dniem bez mundurka.

§ 31

Nagrody i kary

1. System nagród i kar stosowanych w gimnazjum zawsze ma mieć znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma mieć wymiar wspierający innych uczniów.
2. Nagrody i kary w gimnazjum określa Regulamin Wewnętrzny Gimnazjum
3. Zachowanie uczniów podlega ocenie zgodnie z zasadami i kryteriami zapisanymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu
4. Wśród nagród przewidziane są:

a) publiczna pochwała wychowawcy,
b) publiczna pochwała rady pedagogicznej z umieszczeniem informacji o szczególnych osiągnięciach ucznia w wyznaczonym miejscu w gimnazjum,
c) publiczna pochwała dyrektora z wpisaniem do akt ucznia,
d) publiczna pochwała organu prowadzącego z możliwością nagrody rzeczowej lub stypendium naukowego.

5. Za niewłaściwe zachowanie uczeń otrzymuje karę:

a) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika,
b) rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą w obecności dyrektora gimnazjum,
c) pisemne upomnienie z adnotacją do akt ucznia,
d) nagana dyrektora z zagrożeniem skreślenia z listy uczniów w przypadku następnego wykroczenia.

6. O każdej nagrodzie lub karze gimnazjum niezwłocznie informuje rodziców ucznia.
7. Od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu wyższego stopnia, niż ten który karę nałożył.

§ 32

Skreślenie z listy uczniów

1. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora i może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu gimnazjum lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.
2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

a) jeżeli lekceważy Statut i Regulamin Wewnętrzny Gimnazjum oraz obowiązki szkolne,
b) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami oraz założeniami wychowawczymi gimnazjum,,
c) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców,
d) jeżeli pobyt ucznia w gimnazjum zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów.

3. Uczeń jest skreślany z listy uczniów:

a) jeżeli taką decyzję podejmują rodzice,
b) w przypadku dystrybucji lub używania przez ucznia środków odurzających lub alkoholu oraz kradzieży, może być skreślony w przypadku używania innych szkodliwych dla zdrowia środków,
c) za każde z wykroczeń wymienionych w ust.2 pkt. 1-4, jeżeli uczeń nie wykazuje zmiany postawy, po wcześniejszym stosowaniu innych środków zaradczych.

4. Od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do Prowadzącego gimnazjum lub Podlaskiego Kuratora Oświaty.
5. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:

a) rodzice
b) dyrektor
c) prowadzący gimnazjum
d) rada pedagogiczna

6. Uczeń może być pozbawiony prawa nauki w gimnazjum także w przypadku, gdy jego rodzice nie uiszczą należnego czesnego w ciągu dwóch miesięcy od daty obowiązującej wpłaty i nie złożą u dyrektora gimnazjum wniosku o zmianę trybu płatności.
7. Decyzję o skreśleniu z listy ucznia podejmuje rada pedagogiczna.
8. Dokumentacja skreślonego z listy ucznia, przekazywana jest do szkoły rejonowej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

§ 33

1. Propozycje zmian w katalogu praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.
2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.
3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

§ 34

Regulamin Wewnętrzny Prywatnego Gimnazjum Nr 9 im Marii Konopnickiej w Białymstoku – stanowi załącznik Nr 1 do Statutu.

Rozdział VI. Rodzice

§ 35

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2 .Rodzice mają prawo do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych gimnazjum,
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania,
c) znajomości Statutu gimnazjum i innych przepisów prawa wewnątrzszkolnego w tym Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
d) uzyskiwania na bieżąco informacji na temat zachowania, postępów lub trudności w nauce swojego dziecka oraz o nagrodach o karach zastosowanych wobec dziecka,
e) odwołanie się od zastosowanej kary wobec dziecka,
f) wglądu do prac klasowych swego dziecka,
g) zwrócenie się do dyrekcji o dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
h) wnioskowania do wychowawcy klasy lub dyrektora gimnazjum o zorganizowanie określonych zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami swoich dzieci,
i) rodzice mają prawo wnosić swoje propozycje i służyć w formie doradczej w kwestii funkcjonowania gimnazjum.

§ 36

Do obowiązków rodziców lub prawnych opiekunów dziecka należy

1. Podpisanie umowy przy zapisie dziecka do gimnazjum oraz oświadczenia o dobrowolnej wpłacie wpisowego;
2. Respektowanie i przestrzeganie zasad zawartych w Statucie i Regulaminie Gimnazjum;
3. Współpraca z dyrektorem, radą pedagogiczną i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci;
4. Informowanie na bieżąco gimnazjum o stanie zdrowia dziecka;
5. Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
6. Interesowania się pracą lekcyjną oraz domową swojego dziecka;
7. Powiadamianie gimnazjum o przyczynach nieobecności dziecka w szkole w formie pisemnych usprawiedliwień – w terminie siedmiu dni od powrotu dziecka do szkoły;
8. Zwolnienie ucznia z lekcji w razie konieczności, na podstawie pisemnej zgody rodzica lub telefonicznie (rodzic bierze w tym czasie pełną odpowiedzialność za dziecko);
9. Nieposyłanie lub niezwłoczne odebranie dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się objawów choroby (przeziębienie, grypa lub inne);
10. Uczestniczenie w zebraniach klasowych;
11. Systematyczne kontaktowanie się z wychowawcą (minimum podczas zebrań rodziców odbywających się wg harmonogramu);
12. Przybycie na każde wezwanie ustne/pisemne wychowawcy swego dziecka lub dyrekcji;
13. Pomoc w organizacji imprez gimnazjalnych;
14. Dbanie o schludny wygląd dziecka, zapewnienie mu stroju odświętnego oraz „codziennego” mundurka gimnazjalnego;
15. Pokrycie kosztów lub naprawienie szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko w gimnazjum;
16. Terminowe wnoszenie opłat czesnego za gimnazjum;
17. W miarę możliwości podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków dla gimnazjum.

§ 37

Niedopuszczalne jest

1. Ingerowanie rodzica i samodzielne rozstrzyganie przez niego konfliktów swego dziecka na terenie gimnazjum, polegające np. na strofowaniu innych dzieci, zwracaniu im uwagi, szarpaniu ich czy dotykaniu w jakikolwiek brutalny sposób;
2. Zwracanie się do dyrekcji, kadry pedagogicznej, pracowników gimnazjum w sposób niekulturalny, obelżywy zwłaszcza w obecności uczniów.

§ 38

Formy współpracy gimnazjum z rodzicami

1.Wywiadówki organizowane co najmniej trzy razy w roku szkolnym;
2. Dodatkowe spotkania zwoływane przez dyrektora, radę pedagogiczną, wychowawcę klasy;
3. Konsultacje nauczycieli;
4. Indywidualne rozmowy w razie trudności w nauce, problemów wychowawczych lub zdrowotnych dziecka.;
5. Informacje wpisywane w zeszytach dziecka.

Rozdział VII. Nauczyciele i inni pracownicy

§ 39

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują: autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

a) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
b) wybór podręczników
c) praca nad zakresami programów rozszerzonych poszczególnych przedmiotów
d) przygotowanie projektu programu wychowawczego gimnazjum
e) opracowanie spójnego z programem wychowawczym – projektu programu profilaktyki
f) troska o realizację podstawy programowej w sposób zgodny z charakterem gimnazjum w zakresie treści programów i podręczników,– zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania, wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
g) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
h) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,
i) wspólne opiniowanie przygotowanych w gimnazjum autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 40

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i gimnazjum,
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

§ 41

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

a) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego,
b) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
d) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,
e) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
f) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania,
g) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń gimnazjalnych,
h) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy.

§ 42

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

b) inspirowanie działań zespołowych uczniów;

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;.

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

c) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych dbając o ich spójność z programem wychowawczym gimnazjum,

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
6. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,
c) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i gimnazjum,
d) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie gimnazjum i w placówkach pozaszkolnych;
e) organizuje spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia;
f) na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) nauczyciel jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu;

6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.
7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora gimnazjum oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§ 43

1. Nauczyciel podlega kontroli poprzez hospitację zajęć, sprawdzanie sal oraz dokumentacji (dzienników, planów wychowawczych, arkuszy ocen, konspektów, planów nauczania, protokołów z zebrań, kronik klasowych itp.)
2. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
3. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w Statucie oraz w prawie oświatowym, (art. 4 ustawy o systemie oświaty, art. 6 Karta Nauczyciela) w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz gimnazjum w wymiarze określonym przez dyrektora gimnazjum.

§ 44

1. Nauczyciele oraz pozostałe osoby mogą być zatrudniani w gimnazjum zgodnie z Kodeksem Pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Nauczyciel zatrudniony w gimnazjum na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum ½ etatu, nabywa uprawnienia Karty Nauczyciela w zakresie określonym ustawą.
3. Nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy organ prowadzący gimnazjum w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum.
4. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w gimnazjum są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w gimnazjum podstawowej, które są ustalone w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej.
5. Pensum godzin pracy nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum określa Regulamin Wynagradzania Prywatnego Gimnazjum Nr 9 w Białymstoku.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego – w wymiarze do 40 godzin tygodniowo, wliczając w to obowiązujące go pensum dydaktyczne. Zakres zadań określa Regulamin Pracy Prywatnego Gimnazjum Nr 9.
7. Wynagrodzenie nauczycieli oraz pozostałych pracowników gimnazjum określa zawarta umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

§ 45

1. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy Kodeksu Pracy oraz regulamin wynagradzania i regulamin pracy.
2. Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:

a) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu czystości w budynku i otoczeniu gimnazjum,
b) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich uczniów gimnazjum,
c) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora gimnazjum, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeśli zostały zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową pracą gimnazjum.

3. Pracownicy gimnazjum mają prawo do:

a) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
b) korzystania ze szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
d) terminowo i prawidłowo wypłacanego wynagrodzenia,
e) zaspokajania w miarę posiadanych środków potrzeb socjalnych,
f) obiektywnej i sprawiedliwej oceny wyników pracy.

Rozdział VIII. Organizacja pracy Gimnazjum

§ 46

1. Organizację i zakres działania gimnazjum reguluje niniejszy statut.
2. Gimnazjum jest zakładane i prowadzone przez osobę fizyczną – osoba fizyczna jest właścicielem gimnazjum.

§ 47

1.Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział klasowy. Liczba uczniów w oddziale nie może przekroczyć 18.
2. Zajęcia dydaktyczne w gimnazjum odbywać się będą w godzinach od 8.00 do 16.00 w trybie jednozmianowym.
3. Czas trwania godziny lekcyjnej wynosi 45 min.
4. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony przez dyrektora gimnazjum zgodnie z art.7 ust 3pkt.2 ustawy o systemie oświaty.
5. W gimnazjum mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych.
6. Gimnazjum prowadzi naukę języków obcych – pierwszym obcym językiem będzie język angielski, drugim: język niemiecki lub hiszpański, decyzję uzgadnia się z rodzicami danej klasy.
7. Zajęcia na basenie odbywać się będą raz w tygodniu – ustala się czas trwania godziny lekcyjnej na pływalni – 45 minut.

§ 48

Gimnazjum może prowadzić stołówkę. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa odrębny regulamin.

§ 49

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora i zatwierdzony prze organ prowadzący gimnazjum – w terminie do 15 maja każdego roku szkolnego.
2. W arkuszu organizacji roku gimnazjalnego określa się w szczególności:

a) liczbę oddziałów;
b) liczbę uczniów w oddziałach;
c) liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
d) tygodniowy wymiar godzin:
e) zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach,
f) terapeutycznych,
g) z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 50

1. Dla realizacji zadań statutowych gimnazjum zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b) biblioteki,
c) sali sportowo-rekreacyjnej oraz urządzeń sportowych,
d) stołówki,
e) pomieszczeń administracyjno gospodarczych.

§ 51

1. Gimnazjum stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych , przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich – określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć w następujące w szczególności dni:

a) z okazji rozpoczęcia roku szkolnego;
b) z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
c)z okazji rekolekcji gimnazjalnych;
d) w dniu święta gimnazjum (listopad).

W tych dniach dyrektor może również ogłosić dzień wolny od zajęć .

§ 52

Gimnazjum gromadzi księgozbiór, który będzie służył realizacji zadań dydaktycznych.

Rozdział IX. Finansowanie działalności Gimnazjum

§ 53

1. Budżet gimnazjum tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanych z budżetu gminy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.U. Nr 81, poz. 119 z dn. 7.XI.1992r. oraz opłat wnoszonych przez rodziców.
2. Organ prowadzący gimnazjum zarządza środkami finansowymi i podlega kontroli organu dotującego.
3. Dotacja podlega rozliczeniu w zakresie jej wykorzystania, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Rodzice, zapisując dziecko do gimnazjum, zobowiązani są do uiszczenia kwoty ustalonej przez organ prowadzący gimnazjum tytułem wpisowego.
5. W sprawie zobowiązań finansowych zawarta zostaje umowa cywilno – prawna pomiędzy gimnazjum a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
6. Terminy i wysokość opłat za naukę i pobyt dziecka w gimnazjum (czesne, wpisowe) ustalana jest przez organ prowadzący gimnazjum.
7. Zasady zwolnień z opłat w uzasadnionych przypadkach określa organ prowadzący gimnazjum.

Rozdział X. Zasady przyjmowania do Gimnazjum

§ 54

1.Do gimnazjum przyjmowane są dzieci w wieku od 12 do 15 lat
2. Gimnazjum przyjmuje uczniów niezależnie od miejsca zamieszkania i zameldowania kandydatów.
3. Dokumentami wymaganymi przy przyjęciu ucznia do gimnazjum są:

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
b) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
c) oryginały zaświadczeń o osiągnięciach edukacyjnych i artystycznych;
d) osobiste poświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), zawierające dane z aktu urodzenia dziecka, PESEL dziecka oraz informacje o jego zameldowaniu.

4. Nabór uczniów do klasy I odbywa się według następujących zasad:

a) gimnazjum w pierwszej kolejności zapewnia miejsca absolwentom Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku, którzy uzyskali ofertę zapisu do klasy I poza postępowaniem kwalifikacyjnym,
b) w przypadku posiadania wolnych miejsc w klasie I pozostali uczniowie przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Przy naborze uczniów do poszczególnych klas należy przestrzegać następujących zasad:

a) w każdym przypadku przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne w formie rozmowy lub testu wiadomości i umiejętności programowych,
b) w przypadku co najmniej dwóch kandydatów na jedno miejsce o zbliżonych charakterystykach rozwojowych pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje rodzeństwu uczniów szkół prowadzonych przez A.S. „Nasza Szkoła” (PSP nr 8 i PG nr 9) w Białymstoku.

6. Do klasy programowo wyższej przyjmowani są uczniowie na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen, wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.
7. Do klas programowo wyższych przyjmowani są uczniowie bez ocen niedostatecznych na świadectwie ukończenia ostatniej klasy lub za I semestr, jeżeli uczeń przychodzi do gimnazjum w trakcie roku szkolnego.
8. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie z oceną zachowania nie niższą niż dobra. W wyjątkowych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
9. W przypadku uczniów przyjmowanych do ostatniej klasy gimnazjum obowiązuje średnia ocen minimum 4,0 i zachowanie nie niższe niż bardzo dobre. W wyjątkowych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
10. Sposób przeprowadzania, formy i zakres postępowania kwalifikacyjnego określa na każdy rok szkolny dyrektor.
11. Przyjęcia uczniów do gimnazjum następują po podpisaniu umowy. Umowy z rodzicami uczniów podpisuje dyrektor gimnazjum działający w imieniu Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku.

Rozdział XI. Przepisy końcowe

§ 55

1. Statut nadaje gimnazjum organ prowadzący.
2. Zmiany i uzupełnienia oraz nowelizację Statutu zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub z własnej inicjatywy.
3. Statut nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 56

Prowadzenie gimnazjum jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty a nie gospodarczą działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 57

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 58

Gimnazjum posiada Sztandar i ceremoniał szkolny.

§ 59

Organ prowadzący może zlikwidować gimnazjum z końcem roku szkolnego. Tryb likwidacji określają odrębne przepisy.

§ 60

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o przepisy prawa.

 

 

win_3

Organ prowadzący Prywatne Gimnazjum Nr 9
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku

Białystok, 1 września 2012 r.

Wydarzenia