Statut

Spis Treści

Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Cele i zadania przedszkola
Rozdział III. Organy przedszkolne
Rozdział IV. Organizacja przedszkola
Rozdział V. Finansowanie działalności przedszkola
Rozdział VI. Wychowankowie przedszkola
Rozdział VII. Rodzicie
Rozdział VIII. Nauczyciele i inni pracownicy
Rozdział IX. Postanowienia końcowe

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne.
2. Nazwa przedszkola otrzymuje brzmienie:
Akademia Sukcesu „Nasza Szkoła” Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku, ul. Ks. Abp. Edwarda Kisiela 8.
3. Osobą prowadzącą przedszkole jest osoba fizyczna: mgr Ewa Suchocka zamieszkała w Białymstoku ul. Bociania 15, pełniąca funkcję dyrektora przedszkola.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
5. Przedszkole umożliwia rekrutację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i opiekuńczych, co wiąże się z wyposażeniem placówki w odpowiednie urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny oraz opiekę medyczną.
6. Dobro dziecka jest najwyższą wartością chronioną przez przedszkole

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia: 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
2. Niniejszego statutu.

Rozdział II. Cele i zadania przedszkola

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b) budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
c) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d) rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g) budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h) wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
i) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j) zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§4

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola.
2. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci stosuje się następujące proporcje zagospodarowania czasu w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przed szkolnego;
d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

§5

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań w zależności do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych.
2. Zapewnia bezpośrednią, stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
3. Przedszkole dba o pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym:

a) rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
b) osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola są zobowiązane do osobistego przekazania dziecka nauczycielowi grupy lub nauczycielowi dyżurującemu:
c) dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną (pisemnie) przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

4. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
5. Współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

Rozdział III. Organy Przedszkola

§ 6

1. Organami przedszkola są:

a) dyrektor przedszkola
b) rada pedagogiczna

2. Dyrektor przedszkola w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
b) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
c) realizuje uchwały rady pedagogicznej,
d) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
e) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem z zastosowaniem art.41 ust.3 Ustawy o systemie oświaty
f) zapewnia warunki do prawidłowej pracy (pomoce naukowe, wystrój przedszkola, dyscyplina pracy, bhp),
g) organizuje spotkania z rodzicami, uczestniczy w imprezach przedszkolnych

3. Dyrektor decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników; decyduje o liczbie ich zatrudnienia,
b) przydzielania nagród oraz wymierzania kar porządkowych.

§ 7

1. Rada pedagogiczna

Wszyscy nauczyciele wchodzą w skład Rady Pedagogicznej; przewodniczącym jest dyrektor szkoły.

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola
b) podejmowanie uchwał dotyczących innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków przedszkola
e) przygotowanie projektu statutu placówki, albo zmian w statucie

3. Rada pedagogiczna działa kolegialnie; zbiera się w ramach potrzeb; uchwały podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
4. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
5.Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

 

Rozdział IV. Organizacja przedszkola

§ 8

1. Organizację i zakres działania przedszkola reguluje niniejszy STATUT.
2. Przedszkole jest zakładane i prowadzone przez osobę fizyczną – osoba fizyczna jest właścicielem i dyrektorem przedszkola
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg. zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
4. Placówka zapewnia dzieciom możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców.
5. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala dyrektor, nauczyciele przedstawiają ofertę do wiadomości rodziców.
6.W przedszkolu organizuje się zajęcia katechezy (Rzym.-kat., prawosławna). Nie uczestniczenie w zajęciach nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji. Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach pozostają pod opieka nauczyciela prowadzącego grupę.
7. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 20 i nie powinna być mniejsza niż 14.
8. Przedszkole sprawuje opiekę w godzinach: 6:30 do 18:00
9. W przedszkolu obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy
10. W przypadkach uzasadnionych potrzebami przedszkole może organizować grupy nocne.
11. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci, lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.

§ 9

1. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor na podstawie rozmowy z rodzicami/opiekunami dziecka i dzieckiem.
2. W uzasadnionych przypadkach zasięga się opinii psychologa przedszkolnego.
3. Przedszkole uwzględnia prawo dziecka 5 – letniego do wychowania przedszkolnego.
4. W przedszkolu prowadzi się ewidencję dzieci 6 – letnich, które realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
5. Rekrutację prowadzi się na bieżąco w ciągu roku szkolnego do dnia 31 marca, na podstawie karty zgłoszenia, wypełnionej przez rodziców bądź opiekunów prawnych
6. O wynikach rekrutacji informuje się do dnia 15 kwietnia.

§ 10

1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola następuje w przypadku:

a) zalegania z odpłatnością za okres powyżej 3 miesięcy,
b) nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego statutu,
c) naruszania przez dziecko ogólnych norm funkcjonowania w grupie społecznej wynikających z jego obowiązków, do których należą w szczególności:
zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników, informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych, odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

3. Decyzja o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola z przyczyn wskazanych w ust.2 pkt. a, b może nastąpić wyłącznie po uprzednim wezwaniu rodziców lub prawnych opiekunów dziecka do wniesienia zaległych opłat, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin.

 

Rozdział V. Finansowanie działalności przedszkola

1. Największą część kosztów utrzymania ponoszą rodzice.
2. Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola, zobowiązani są do uiszczenia kwoty (ustalonej przez dyrektora przedszkola) tytułem wpisowego.
3. W przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola wpisowe nie podlega zwrotowi. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy umowa nie dojdzie do skutku lub zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie przedszkola, w tym z powodu konieczności zaprzestania przez przedszkole prowadzenia działalności wskutek decyzji władz państwowych lub samorządowych, naruszenia zasad opieki nad dziećmi lub z powodu siły wyższej.
4. Wpisowe również nie podlega zwrotowi w przypadku skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola z przyczyn o których mowa w rozdz. IV § 10 ust. 2 punkt a, b niniejszego statutu.
5. Przedszkole otrzymuje dotacje na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka zgodnie z art. 90 ust. 1,1a i 2b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami.
6.Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) ustalana jest przez dyrektora przedszkola (Umowa).
7. Rodzice wnoszą również opłatę za okres przerwy wakacyjnej w wysokości czesnego, o ile dziecko zamierza uczęszczać do przedszkola w kolejnym roku szkolnym, tytułem utrzymywania gotowości do dalszej realizacji przez przedszkole świadczenia wzajemnego na podstawie umowy.
8. Każdorazowy wzrost opłat w trakcie roku szkolnego winien być uzasadniony i podany do wiadomości rodziców. Brak zgody na wzrost opłat w trakcie roku szkolnego uprawnia rodziców do odstąpienia od umowy. Uprawnienie to może zostać wykonane przez złożenie przez rodziców oświadczenia w terminie 14 dni od uzyskania wiadomości o wzroście opłat.
9. Wzrost opłat może nastąpić w związku z:

– podwyżką wynagrodzeń nauczycieli,
– podwyżką opłat za lokal i innych wydatków administracyjno-gospodarczych.

10. W czasie nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice w całości pokrywają czesne.

 

Rozdział VI. Wychowankowie przedszkola

§ 11

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka, a w szczególności do:

a)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania własności,
f) opieki i ochrony,
g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h) akceptacji jego osoby.

 

ROZDZIAŁ VII. RODZICE

§ 12

Do podstawowych obowiązków rodzica należy:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c) respektowanie uchwał rady pedagogicznej,
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 13

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:

a) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
b) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
c)wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

§ 14

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu min. 3 razy w roku szkolnym.

 

Rodział VIII. nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 15

1. W przedszkolu są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni, administracyjni i obsługi, dopuszcza się możliwość pracy studentów i wolontariuszy.
2. Liczbę pracowników ustala osoba prowadząca przedszkole.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
d) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej przeprowadza się analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
e) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
f) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
g) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną (Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2), zdrowotną i inną,
h) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
i) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
j) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
k) współdziałanie z rodzicami, (prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców,(prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
l) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, m) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
n) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
o) inicjowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
p) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 16

A). obowiązki nauczyciela:

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku wychowanków, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych przedszkola
4. Wychowawca otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a)  poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.

B). prawa nauczyciela:

1. Korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
2. Realizacji ścieżki awansu zawodowego
3. Tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
4. Ochrony zdrowia
5. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (Karta Nauczyciela (art. 63), na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997 r.– Kodeks Karny (art. 222, 223, 224, 226). (Dz. U. nr 88, poz. 553).

§ 17

1. Dyrektor może powołać wicedyrektora szkoły.
2. Wicedyrektorowi w drodze przydziału obowiązków służbowych zostają przydzielone i określone przez dyrektora szkoły, kompetencje i wymagania.

§ 18

1. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy oraz Kodeks Pracy.
2. Podstawowymi obowiązkami pracowników administracji i obsługi jest:

a) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola
b) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola
c) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci
d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeśli zostały zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

3.  Pracownicy administracyjni oraz pracownicy obsługi mają prawo do:

a) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
b) korzystania ze szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) podnoszenia kwalifikacji zawodowych
d) terminowo i prawidłowo wypłacanego wynagrodzenia
e) zaspokajania w miarę posiadanych środków potrzeb socjalnych
f) obiektywnej i sprawiedliwej oceny wyników pracy

 

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Statut może być znowelizowany przez osobę prowadzącą przedszkole.
4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Białystok, 1 września 2012 r.