Projekt Unijny – „Uniwersytet Sukcesu”

Projekt Unijny - "Uniwersytet Sukcesu"

1. INFORMACJE OGÓLNE

Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej realizuje projekt pt.: "Uniwersytet Sukcesu"

Numer projektu: RPO.03.01.01-20-0149/16

 

Oś priorytetowa: III Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 176334,80; wartość projektu: 207849,00

Czas trwanie projektu: 01.03.2018-31.12.2019

Cel projektu: Rozbudowanie oferty edukacyjnej Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Białymstoku poprzez wprowadzenie zajęć kształtujących kompetencje kluczowe (matematyczne, naukowo-techniczne, społeczne, porozumiewanie się w językach obcych) u 90 dzieci przedszkola; oraz podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych przez 10 nauczycielek przedszkola poprzez udział w szkoleniu z efektywnego kształcenia.

2. REKRUTACJA:

projektem zostanie objętych 90 dzieci z Przedszkola oraz

10 Nauczycielek.

rekrutacja odbywać się będzie od 01.03.2018 do 31.03.2018 poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej www.naszaszkola.com.pl oraz przekazanie ich bezpośrednio Nauczycielkom w grupach, Dyrekcji, bądź zostawienie ich w biurze projektu.

3. MODUŁY SZKOLENIOWE

język angielski - 30 spotkań na grupę. Na zajęciach zostaną wykorzystane naturalne predyspozycje dzieci, angażując pamięć emocjonalną oraz wszystkie narządy zmysłów dziecka. Dzieci uczą się poprzez zabawę i aktywną komunikację.

- 15 spotkań na grupę. Zajęcia będą się opierać na eksperymentach wykonywanych dla dzieci i przez dzieci. Dzięki eksperymentom dzieci nabędą informacje naukowe, niezbędne do dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy. Program zawiera ciekawostki naukowe z dziedzin takich jak: chemia, fizyka, astronomia, budowa cząsteczki wody, pojęcie światła, elektryczności i inne.

 

Mały komputerek- 10 spotkań na grupę. Program oparty na pracy dzieci z tabletami. dzieci w grupach będą rozwiązywać proste zadania matematyczno-logiczne. na pierwszych zajęciach będą też uczestniczyli Rodzice/Opiekunowie dzieci.

Mądry Przedszkolak - 60 spotkań na grupę. Program nauki czytania globalnego poprzez gry, zabawy, zadania, dramę.