RODO

Przetwarzanie danych

 

Klauzula informacyjna (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sukcesu „Nasza Szkoła” Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej oraz Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Białymstoku, przy ul. ks. Abp. E. Kisiela 8, reprezentowaną przez Dyrektora.

 

Inspektor ochrony danych

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres e-mail: sekretariat@naszaszkola.com.pl lub pisemnie na adres siedziby placówki.

 

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 

– art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.);

– art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji umowy i związanych z nią obowiązków;

– art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Po realizacji ww. celów Administrator będzie przetwarzał dane w celach archiwalnych.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, z którymi Akademia Sukcesu „Nasza Szkoła” podpisała umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych np. podmiot prowadzący dziennik elektroniczny, podmiot prowadzący obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną przedszkola oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 1. a) dostępu do swoich danych osobowych,

 

 1. b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

 

 1. c) żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne podstawy do przetwarzania danych osobowych,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

 

 1. d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. e) przenoszenia danych, gdy:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

 1. f) niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 

 1. g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. h) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody to przysługuje Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 

 

Wymóg podania danych osobowych

 

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 • warunkiem realizacji przez Administratora obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W sytuacji, gdy nie podadzą Państwo danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 • warunkiem realizacji umowy.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia lub realizacji umowy i związanych z nią obowiązków.

 • dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji sprawy w przedszkolu.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

Podane przez Państwo dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

 

 

 

© Akademia Sukcesu Nasza Szkoła 2020

Stworzone przez PreQ*